MONITOR PMD-85-1

Přehled programů umístěných v monitoru PMD 85 a jejich stručný popis.

MAIN 8016H - základní smyčka monitoru
  Program hledá v tabulce příkazů příkaz, jehož znění je v paměti na adrese,
  která je uložena v ukazateli na adrese (C072H). Po vyhledání správného pří-
  kazu předá řízení na adresu, která je v tabulce příkazů uvedena. Nenajde-li
  příkaz, vrací se přes PRTEXT s hláškou "** NO COMMAND **".
  vstup:  (C070H) - adresa začátku tabulky příkazů

HEX 80E0H - převod ASCII na číslo
  Převod ASCII znaku na číslo 00H-0FH v registru A.
  vstup:  znak ASCII v A
  výstup: A - číslo 00H-0FH
       CY=1 při chybě
  používá: PSW

PAIRIN 80F7H - převod 2 krát ASCII na číslo
  Převod 2 HEX znaků z bufferu na binární v registru A (00H-FFH)
  vstup:  HL - adresa do bufferu
  výstup: A - výsledek (číslo 00H-FFH)
       HL - zvýšeno o 1 (na 2. HEX znak)
       CY=1 při chybě
  používá: B, HL, PSW

ADRIN 8109H - převod 4 krát ASCII na číslo
  Převod 4 HEX znaků z bufferu na 16-ti bitové binární číslo v DE (0000H-FFFFH)
  vstup:  HL - adresa do bufferu
  výstup: DE - výsledek (číslo 0000H-FFFFH)
		HL - zvýšeno o 4 (za poslední HEX znak)
		CY=1 při chybě
  používá: B, DE, HL, PSW

TRADR 8115H - převod 4 znaků na binární číslo + příprava hlášky
  vstup:  (C072H) dialogový řádek
  výstup: DE - výsledek (číslo 0000H-FFFFH)
       HL - ukazuje za poslední HEX znak
       ukazatel (C074H) nastaven na "** ERROR IN ADDRES **"
  používá: B, DE, HL, PSW

PREVO1 8125H - výpis bytu z A jako HEX
  Převod a HEX výpis bytu z A (dvěma ASCII znaky)
  vstup:  A - binární hodnota
  výstup: 2 znaky na obrazovce
  používá: B, PSW

PREVO2 813BH - převod A na HEX do bufferu
  Převod binární hodnoty z A na dva znaky do bufferu
  vstup:  A - binární hodnota
       HL - adresa do bufferu
  výstup: HL - zvětšeno o 1 (na 2. znak v bufferu)
  používá: B, HL, PSW

BINHEX 814FH - převod A na 1 HEX znak
  Převod binární hodnoty (dolní půlbyte) na HEX znak
  vstup:  A - binární hodnota 00H-0FH (nekontroluje!)
  výstup: A - ASCII znak "0" až "F"
  používá: PSW

CMDSUB 8159H - příkaz SUB
  Ukládá do paměti data a znaky napsané v ASCII v editačním bufferu na adresu,
  která je udána prvními čtyřmi znaky, na které ukazuje ukazatel (C072H). Ře-
  tězec znaků musí být oddělený apostrofem. Program končí tím, že v editačním
  řádku zobrazí "SUB" a následující ukládací adresu.
  vstup:  (C072H) - ukazatel do bufferu
  používá: vše

CMDJUM 81C5H - příkaz JUMP
  Vyšle do dialogového řádku "** EXECUTIVE **" a předá řízení na adresu, která
  je uložena v ASCII znacích v bufferu, do kterého ukazuje (C072H).
  vstup:  (C072H) - adresa skoku v ASCII znacích
  používá: vše

CMDMEM 81DFH - příkaz MEM
  Do dialogového řádku se vypíše stav 16 bytů od adresy uvedené v ASCII zna-
  cích, na které ukazuje ukazatel (C072H) nebo v DE - potom je třeba volat
  adresu 81E5H.
  vstup:  (C072H) - adresa odkud vypisovat zapsaná v ASCII
       nebo DE - adresa odkud vypisovat (v případě volání 81E5H)
  používá: vše

CMDDUM 8200H - příkaz DUMP
  Vypisuje na obrazovku stav bytů paměti od adresy napsané v ASCII (C072H) ne-
  bo binárně v HL - potom volat adresu 8209H.
  vstup:  (C072H) - adresa, odkud vypisovat zapsaná v ASCII
       nebo HL - adresa, odkud vypisovat (v případě volání 8209H)
  používá: vše

VYMAZ 8276H - nulování oblasti klíčů 7000H-7EFFH
  Program nekompromisně nuluje paměť v již zmíněném rozsahu.
  používá: HL, PSW

L8283 8283H - test, zda je v seznamu ještě 80 bytů volných
  Program slouží pro ukládání klíčů. V paměti musí být vynulováno 80 bytů pro
  uložení klíče. Jinak vypisuje "** MEMORY OVERFLOW **".
  používá: vše

CLDINY 82A3H - inicializace při studeném startu monitoru
  Program nastavuje zápisník, maže obrazovku a nastavuje USART.
  používá: vše

TABPR 8300H - tabulka příkazů monitoru
  V této tabulce jsou ASCII znaky napsány příkazy s mezerou a dvěma byty ur-
  čujícími adresu příslušného příkazu. POZOR! První byte znamená vyšších
  8 bytů adresy a druhý nižších 8. Tabulka končí za poslední adresou bytem
  o hodnotě FFH. Ukazatel na tuto tabulku je v (C070H).

TABKBD 8400H - tabulka kódů klávesnice
  Tato tabulka obsahuje kódy, které přiřadí program KEYBD stisknuté klávese.
  První byte označuje řádek a stisknuté tlačítko SHIFT, dalších 15 bytů jsou
  kódy kláves v příslušném pořadí. Každý řádek má tedy 16 bytů. Tabulka končí
  prázdným bytem.

KEYBD 84A1H - vstup znaku z klávesnice
  Program přiřazuje stisknuté klávese kód, který má uložený v tabulce 8400H a
  končí teprve po uvolnění stisknuté klávesy.
  vstup:  stisknutá klávesa
  výstup: A a (C134H) - kód znaku
  používá: PSW

BREAD 84F3H - přečtení obsahu bytu z obrazovky
  vstup:  (C17AH) - adresa bytu
  výstup: A - byte bez barevných atributů
  používá: HL, PSW

PRTOUT 8500H - výstup znaku na obrazovku
  Program se snaží zobrazit všechny znaky kromě 0AH, který ignoruje, na 1CH
  smaže kompletně celou obrazovku (ale zápisník nechá) a znak 0DH odřádkuje a
  nastaví kurzor na začátek řádku (FB00H). Ignoruje mód kreslení bodu!!!
  vstup:  A - kód znaku
       (C03EH) - kurzor - adresa ve V-RAM
       (C03CH) - ukazatel tabulky znaků
       (C03AH) - barevné atributy
  výstup: obrazovka
  používá: PSW

ECHO 8584H - zobrazení ASCII znaku
  vstup:  HL - kurzor
       A - kód znaku
       (C03CH) - ukazatel tabulky znaků
       (C03AH) - barevné atributy
  výstup: obrazovka
  používá: BC, PSW

L85E6 85E6H - test bodu (souřádnice 0, 0 je vlevo nahoře)
  vstup:  (C170H) - souřadnice X
       (C172H) - souřadnice Y
  výstup: A=0/1 - bod nesvítí / svítí
  používá: PSW

TABZN 8600H - tabulka pro generování znaků
  Tabulka pro generování znaků se skladá z 64 8-bitových slov. Každé toto
  slovo patří jednomu ASCII znaku. Ukazatel na tuto tabulku snížený o 0100H
  se ukládá na adresu (C03CH).

EDIT 8800H - zpracování znaků při vstupu dialogového řádku
  vstup:  (C134H) - znak z klávesnice
       (C130H) - nejnižší řídící znak
       (C131H) - nejvyšší řídící znak
       (C132H) - adresa tabulky řídících znaků
  výstup: rutina dle řídícího znaku nebo při tisknutelném znaku zpracování
       v dialogovém řádku
  používá: vše

CTRDIL 884AH - řídící znak 86H |<-- posunutí řádku doleva
  používá: vše

ZOBRED 8855H - echování dialogového řádku na displeji (48 znaků)
  používá: vše

ZOBRBU 8858H - zobrazí 48 znaků umístěných v paměti od adresy v HL
  používá: DE, HL, PSW

CUROFF 887FH - smazání kurzoru v dialogovém řádku na TV
  výstup: HL - adresa kurzoru na TV
  používá: DE, HL, PSW

RIGHT 888CH - posun kurzoru doprava
  používá: DE, HL, PSW

CURON 8890H - zobrazení kurzoru na TV
  vstup:  HL - adresa kurzoru na TV
  výstup: HL - pozice kurzoru v bufferu
  používá: D, HL, PSW

LEFT 889CH - posun kurzoru doleva
  používá: vše

PIIP 88A3H - standardní zapípání
  používá: DE, HL, PSW

BELL 88A6H - zapípání podle tabulky
  Tabulka se skládá z dvojic bytů. 1 byte označuje výšku tónu a může nabývat
  hodnoty 0, 1, 2 a 3. 2. byte je délka tónu.
    tón 0 - nic
    tón 1 - nižší tón
    tón 2 - vyšší tón
    tón 3 - oba tóny
  Konec tabulky je označen hodnotou FFH.
  vstup:  HL - adresa tabulky
  výstup: pípnutí
       HL - konec tabulky
  používá: DE, HL, PSW

DELAY 88B5H - čekací smyčka - dekrementace DE na nulu
  Nejmenší zdržení je při předvolbě DE=0101H, největší zdržení je při před-
  volbě DE=0000H (=FFFFH+1).
  vstup:  DE - délka čekání
  používá: DE (nuluje), PSW

TABBEP 88BEH - tabulka pro PIIP

CTRCEL 88C3H - řídící znak 82H (SHIFT + CLR) výmaz do konce řádku
  používá: vše

CTRHOM 88D2H - řídící znak 84H (<^- Šipka doleva nahoru) kurzor na začátek řádku
  používá: vše

CTRCLR 88E8H - řídící znak 8DH (CLR) vymaže dialogový řádek
  používá: vše

LENEDI 88EEH - určení délky textu v editačním bufferu
  výstup: (C13CH) - délka dialogového řádku
  používá: DE, HL, PSW

TABBEL 8920H - tabulka pro akustické návěští

COPMSG 892DH - kopírování textu hlášky do výstupního bufferu
  vstup:  (C13AH) - adresa výstupního bufferu
       (C074H) - adresa platné hlášky
  používá: vše

COPWRK 8937H - přesun úseku paměti ukončeného 0DH (CR)
  vstup:  HL - adresa co přesouvat
       DE - adresa kam přesouvat
  výstup: (C13CH), HL - délka přesunutého úseku
  používá: C, DE, HL, PSW

OUTMSG 894AH - zobrazení hlášky
  Program končí vstupem znaku, to znamená, že se zastaví a čeká na znak z klá-
  vesnice. Teprve pak se ukončí.
  používá: vše

CTRCUR 896CH - řídící znak 85H --> kurzor o pozici doprava
  používá: vše

CTRCUL 897DH - řídící znak 83H <-- kurzor o pozici doleva
  používá: vše

CTRDIR 898CH - řídící znak 88H -->| řádek o pozici doprava
  používá: vše

CTRPTL 8996H - řídící znak 8BH PTL zapnutí / vypnutí opisu
  používá: vše

CTRCD 899EH - řídící znak 8AH C-D přivolání textu hlášky
  používá: vše

CTRDEL 89A5H - řídící znak 81H DEL vymaže znak nad kurzorem
  používá: vše

CTRINS 89C6H - řídící znak 80H INS vložení mezery
  používá: vše

CTREND 89EEH - řídící znak 87H END kurzor na konec řádku
  používá: vše

WRKINY 8A47H - inicializace zápisníkových oblastí ve V-RAM
  Program inicializuje oblasti C030H, CO70H, C130H jako při studeném startu.
  používá: vše

CLDCLS 8A62H - část inicializace při studeném startu
  Vymaže obrazovku, zapípá, zobrazí hlášku v dial. řádku a nastaví prompt znak
  do editačního bufferu.
  používá: vše

PRTEXT 8A89H - výpis textu připravené hlášky
  vstup:  (C074H) - adresa hlášky
  používá: vše

TABCTR 8AEDH - tabulka adres příkazů při vstupu řádku
    1. byte ... řídící znak
    2. a 3. byte ... adresa rutiny

CTRKEY 8B40H - řídící znaky D0H-FFH klíče
  používá: vše

SAVKEY 8B76H - uložení klíče
  používá: vše

CTRRCL 8B87H - řídící znak A0H RCL - přivolání předešlého řádku
  používá: vše

CTRWRK 8B8DH - řídící znak A2H WRK - zápis textu do klíče
  používá: vše

LINECH 8BDAH - opis příkazu na oprazovku při zapnutém PTL
  používá: vše

ENTER 8BEEH - vstup dialogového řádku
  Tato rutina si nastavuje svůj vlastní ukazatel zásobníku (7FFFH) a po výstu-
  pu jej obnovuje na původní. Výstup z této rutiny je obsah dialogového řádku
  umístěný od adresy, která je uvedena v (C074H) a končí znakem CR (0DH).
  V zápisníku na adrese (C13CH) je délka tohoto řádku.
  vstup:  (C078H) - adresa, kam dial. řádek uložit
  výstup: (C13CH) - délka dial. řádku
  používá: vše

TRANSF 8C00H - natažení bloku paměti z ROM modulu
  volání: CALL TRANSF
       DW - adresa v ROM modulu
       DW - délka přenášeného úseku + FFH
       DW - adresa, kam uložit do RAM
  používá: BC, DE, PSW

MONIT 8C40H - vstup do monitoru s výpisem "OS READY" a písknutím
  Nastavuje zásobník na 7FFFH, prompt znak na "?", pískne, vypíše "OS READY" a
  udělá teplý start (8016H). Jinak nedělá nic.
  používá: vše

CMDJOB 8C54H - příkaz JOB
  používá: vše

CMDBAS 8C60H - příkaz BASIC G
  používá: vše

STOP 8C74H - test stisknutí klávesy STOP
  výstup: A=03H, Z=1 (nastaven) ... STOP je stisknuto
       A=40H, Z=0 (vynulován) ... STOP není stisknuto
  používá: PSW

POINT 8C7DH - vykreslení bodu na obrazovce
  Tento program vypočítá ze souřadnic adresu bytu ve V-RAM a příslušný bit
  v tomto bytu. Přidá barevné atributy a bod vykreslí podle módu kreslení.
  vstup:  XOLD (C170H) - souřadnice X
       YOLD (C172H) - souřadnice Y
       (C1FAH) - mód kreslení bodu
       (C03AH) - barevný atribut výstupu
  používá: vše

INPOL 8CD0H - interpolátor
  Interpolátor spojuje dva zadané body nejkratší cestou podle módu kreslení a
  barevného atributu. Využívá program POINT a pracuje tak dlouho, dokud nejsou
  souřadnice výchozího bodu stejné jako souřadnice koncového bodu.
  vstup:  XOLD (C170H) - souřadnice X výchozího bodu
       YOLD (C172H) - souřadnice Y výchozího bodu
       XNEW (C173H) - souřadnice X koncového bodu
       YNEW (C174H) - souřadnice Y koncového bodu
       (C1FAH) - mód kreslení bodu
       (C03AH) - barevný atribut výstupu
  používá: vše

MGOBLK 8D6CH - výstup bloku z paměti na USART
  Program posílá postupně obsah paměti na USART a provádí kontrolní součet. Po
  odvysílání následuje 1 byte - kontrolní součet a konec.
  vstup:  HL - začátek bloku
       DE - délka bloku - 1
  používá: B, DE, HL, PSW

WAIMGO 8DB1H - čekání na volný vysílač USARTu
  Z tohoto programu se vystoupí, až když je vysílač uvolněn a připraven
  k přijmutí dalšího znaku.
  používá: PSW

INIMGF 8DB9H - inicializace USARTu pro výstup na magnetofon
  Nastaví asynchronní režim pro 8 bitů, 2 stop bity, bez parity, f=1x.
  používá: A

MGIBL1 8DC2H - vstup bloku dat z USARTu a kontrola součtu
  Nebo MGIBLK 8DC4H - C=00/XX ... jen kontrola / i do paměti
  Program přenese blok dat do paměti. Pokud chceme kontrolovat součet, vynulu-
  jeme reg. C a program voláme od adresy 8DC4H (MGIBLK).
  vstup:  HL - ukládací adresa pro čtená data
       DE - délka - 1 (požadovaný počet bytů - 1)
  výstup: příznak Z=0/1 ... chyba kontrolního součtu / OK
  používá: vše

MGIREC 8DE2H - vyhledání synchronizace a načtení hlavičky
  Pokud program najde hlavičku souboru, tak ji přečte a uloží od adr. C1B2H.
  POZOR! Při stisknutí klávesy STOP se vrací na adresu v zásobníku o úroveň
  výše!!!
  výstup: (C1B2H) - číslo souboru
       (C1B3H) - typ souboru
       (C1B4H, C1B5H) - počáteční adresa
       (C1B6H, C1B7H) - délka - 1
       (C1B8H-C1BFH) - 8 znaků jméno souboru (domezerovat!)
  používá: vše

WAIMGI 8E0EH - čekání na přijatý znak z USARTu
  Z tohoto podprogramu se vystoupí, jakmile je v USARTu připraven znak k pře-
  vzetí.
  používá: PSW

MGLD 8E19H - výkonná část příkazu MGLD a MGEND
  Načte hlavičku, zobrazí ji v dial. řádku, zkontroluje číslo souboru, pokud
  je typ souboru (C1B1H) nulový a číslo souboru souhlasí, dělá se jen kontrola.
  Pokud nesouhlasí číslo souboru (C1B0H) nebo typ souboru, pískne a hledá dal-
  ší hlavičku.
  vstup:  (C1B0H) - požadované číslo souboru
       (C1B1H) - požadovaný typ souboru (pokud je 00H, povádí se MGEND)
  používá: vše

BINBCD 8E73H - převod A registru z binárního na BCD tvar
  vstup:  A - binární hodnota
  výstup: A - BCD číslo
  používá: B, H, PSW

L8E7F 8E7FH - převod ze vstupu BCD na binární číslo s kontrolou rozsahu 00-63
  Pokud máme číslo BCD v reg. A, voláme L8E91 (8E91H) nebo bez kontroly rozsa-
  hu 00-63 voláme BCDBIN (8E95H). V těchto případech používá BC a PSW.
  vstup:  dva znaky v bufferu (ukazatel (C072H))
  výstup: ukazatel chybové hlášky nastaven na "** FILE ERROR **", ukazatel do
       bufferu nastaven o 3 znaky dále než byl, od adr. C0F0H se zapíše
       toto: NOP
          JMP L8DE1 (RET)
       CY=1 při chybě
  používá: BC, HL, PSW

BCDBIN 8E95H - převod A registru z BCD na binárního tvar
  vstup:  A - BCD číslo
  výstup: A - binární číslo
  používá: B, H, PSW

CMDMGI 8EA9H - příkaz MGLD
  vstup:  dva znaky - číslo souboru - v bufferu, na který ukazuje (C072H)
  používá: vše

MGSV 8ECAH - výkonný blok příkazu MGSV
  vstup:  číslo souboru, poč. adresa, konc. adresa, jméno - to vše v bufferu
       (ukazatel C072H), prompt znak na (C136H)
  používá: vše

CMDMGO 8F47H - příkaz MGSV
  Udělá MGSV, vypíše "** MG STOP! **" a zapípá
  používá: vše

CMDMGE 8F53H - příkaz MGEND
  používá: vše

MGOREC 8F60H - zápis synchronizace a hlavičky dat
  Po nahrání hlavičky a po časové prodlevě se skočí do podprogramu přes adresu
  C0F0H. V tomto místě se tedy může modifikovat.
  vstup:  (C1B2H) - číslo souboru
       (C1B3H) - typ souboru
       (C1B4H, C1B5H) - počáteční adresa bloku dat
       (C1B6H, C1B7H) - délka bloku dat
       (C1B8H-C1BFH) - jméno souboru (8 znaků ASCII)
  používá: vše

L8F7E 8F7EH - inicializace zápisníkové oblasti C0F0H
  Tento program nuluje příznak CY a od adr. C0F0H zapíše toto:
    NOP
    JMP L8DE1 (RET)
  používá: vše

BSDSAV 8F95H - podpora MGF operací v Basicu
  používá: vše

BS1BYT 8FCFH - výstup bytu z paměti na MGF s úpravou kontr. součtu
  vstup:  HL - adresa na odesílaný byte (odesílá se reg. M)
       B - dosavadní kotrolní součet
  výstup: HL - zvýšeno o 1 (na další byte)
       B - upravený kontrolní součet
  používá: B, HL, PSW

BSCBLK 8FD9H - vstup bloku dat do paměti s úpravou kontr. součtu
  vstup:  HL - adresa, kam blok uložit
       B - dosavadní kotrolní součet
			 C - požadovaná délka bloku
  výstup: HL - zvýšeno na následující adresu
       B - upravený kontrolní součet
			 C - vynulováno
  používá: BC, HL, PSW

L8FE7 8FE7H - nulovat zvuk a poslat nový
  Zruší oba tóny a skočí do BELL. Nutno proto v HL připravit adr. tab. tónů.
  používá: DE, HL, PSW

L8FF0 8FF0H - inicializace grafiky
  Program přepne inverzi bodu, nuluje barevné atributy a nastaví standardní
  tabulku znaků (8600H).
  používá: HL, PSW


MONITOR PMD-85-1

Komentáře a zejména použitá symbolická jména vycházejí z příručky "Popis základ-
ního programového vybavení mikropočítače PMD-85" vydané Centrem pro mládež, vědu
a techniku ÚVSSM.

Pracovní oblasti ve V-RAM (zápisník monitoru)

Oblasti na adresách C030-C03F, inicializace na adresách 8AAF-8ABE

C030      BUFEDI EQU C030H    ; adresa editačního bufferu
C032      ADRDIA EQU C032H    ; adresa začátku dial. ř. na TV
C034      EDLENG EQU C034H    ; délka editačního bufferu
C036      DCURS  EQU C036H    ; pozice kurzoru v editačním řádku
C038      DPOS  EQU C038H    ; pozice dial. řádku v editačním buf.
C03A      CPOINT EQU C03AH    ; atribut výstupu (00H, 40H, 80H, C0H)
C03C      TASCII EQU C03CH    ; ukazatel na tabulku znaků (- 100H)
C03E      CURSOR EQU C03EH    ; adresa kurzoru na TV

Oblasti na adresách C070-C07F, inicializace na adresách 8AC0-8ACF

C070      ADRCMD EQU C070H    ; adresa tabulky příkazů monitoru
C072      INPUT  EQU C072H    ; ukazatel do výstupního bufferu
C074      MESAGE EQU C074H    ; adresa hlášení
C076      SAVRET EQU C076H    ; uložení návratu při INLINE
C078      BUFOUT EQU C078H    ; adresa vstupního bufferu
C07A      SAVESP EQU C07AH    ; pro uložení SP při INLINE

Oblasti na adresách C0F0-C0F4, inicializace funkcí L8F7E

C0F0      LC0F0  EQU C0F0H    ; sem se uloží NOP
C0F1      LC0F1  EQU C0F1H    ; sem se uloží JMP L8DE1 (RET)
C0F6      LC0F0  EQU C0F6H    ; používáno Basicem

Oblasti na adresách C130-C13F, inicializace na adresách 8AD1-8AE0

C130      MINCTR EQU C130H    ; dolní hranice řídících znaků
C131      MAXCTR EQU C131H    ; horní hranice řídících znaků
C132      ADRCTR EQU C132H    ; adresa tabulky řídících znaků
C134      CHAR  EQU C134H    ; znak z klávesnice
C135      FWRK  EQU C135H    ; příznak WRK (FFH=ON, 00H=OFF)
C136      PROMPT EQU C136H    ; nápovědný znak
C137      FPTL  EQU C137H    ; příznak PTL (FFH=ON, 00H=OFF)
C13A      BUFMSG EQU C13AH    ; adresa bufferu pro hlášky
C13C      DIALEN EQU C13CH    ; délka editačního bufferu

Oblasti na adresách C170-C17F

C170      XOLD  EQU C170H    ; X-souř. bodu, odkud interpolovat
C172      YOLD  EQU C172H    ; Y-souř. bodu, odkud interpolovat
C173      XNEW  EQU C173H    ; X-souř. bodu, kam interpolovat
C174      YNEW  EQU C174H    ; Y-souř. bodu, kam interpolovat
C175      DELTAX EQU C175H    ; velikosti interpolovaných úseků
C176      DELTAY EQU C176H    ; velikosti interpolovaných úseků
C17A      BREAIN EQU C17AH    ; vstup pro BREAD (adresa V-RAM)

Oblasti na adresách C1B0-C1BF

C1B0      FINDNR EQU C1B0H    ; požadované číslo souboru
C1B1      FINDTP EQU C1B1H    ; požadovaný typ souboru
C1B2      NUMFIL EQU C1B2H    ; číslo souboru
C1B3      TYPFIL EQU C1B3H    ; typ souboru
C1B4      ADRFIL EQU C1B4H    ; ukládací adresa souboru
C1B6      LENFIL EQU C1B6H    ; délka souboru
C1B8      NAMFIL EQU C1B8H    ; jméno souboru

Oblasti na adresách C1F0-C1FF, inicializace na adresách 82B5-82C4

C1F0      CODJOB EQU C1F0H    ; výkonný kód pro JOB
C1F3      POSJOB EQU C1F3H    ;   1. argument
C1F5      LENJOB EQU C1F5H    ;   2. argument
C1F7      ADRJOB EQU C1F7H    ;   3. argument
C1FA      CODSET EQU C1FAH    ; mód kreslení bodu
                     ;   AND B - zhasnutí = A0H
                     ;   OR B - nastavení = B0H
                     ;   XOR B - inverze  = A8H

000D      CR   EQU 0DH     ; kód znaku CR


Studený start monitoru (po RESETu)

8000  C30380  RESET: JMP COLD    ; nastaví PC na příští instrukci
8003  3E8A   COLD:  MVI A, 8AH   ; řídící slovo pro port klávesnice
8005  D3F7       OUT F7H     ; odešle se a uvolní A15
8007  31FF7F      LXI SP, 7FFFH  ; nastavit ukazatel zásobníku
800A  CD7682      CALL VYMAZ    ; nulovat oblast 7000H-7EFFH
800D  CDA382      CALL CLDINY   ; další inicializace
8010  2A30C0      LHLD BUFEDI   ; seznam klíčů označit jako
8013  2B        DCX H      ; prázdný - nulovat adresu 7EFFH
8014  3600       MVI M, 00H

Základní smyčka monitoru - vyhledávání příkazu

8016  31FF7F  MAIN:  LXI SP, 7FFFH  ; nastavit ukazatel zásobníku
8019  CDEE8B      CALL ENTER    ; vstup dialogového řádku
801C  2A78C0      LHLD BUFOUT
801F  2272C0      SHLD INPUT    ; ukazatel do dialogového řádku
8022  210083      LXI H, TABPR  ; adresu začátku tabulky příkazů
8025  2270C0      SHLD ADRCMD   ; uložit do ukazatele
8028  211680      LXI H, MAIN   ; návratouvou adresu do monitoru
802B  E5        PUSH H      ; uložit do zásobníku

802C  215F80      LXI H, MSGCMD  ; hlášku "** NO COMMAND **"
802F  2274C0      SHLD MESAGE   ; připravit do PRTEXT
8032  2A70C0      LHLD ADRCMD   ; adresa začátku tabulky příkazů
8035  EB        XCHG       ; do DE reg. (vzor)
8036  2A72C0  HLADR: LHLD INPUT    ; do HL adresu příkazu (v dial. ř.)
8039  1A    HLADR1: LDAX D
803A  BE        CMP M      ; znak příkazu = znak v bufferu?
803B  C24E80      JNZ NENI    ; NE - zkusit další možnost
803E  23        INX H
803F  13        INX D      ; ANO - jde na další písmeno
8040  FE20       CPI " "     ; konec příkazu (mezera)?
8042  C23980      JNZ HLADR1   ; NE - porovnávat dál
8045  2272C0      SHLD INPUT    ; ANO - schovat ukazatel
8048  EB        XCHG       ; do HL adresu za příkaz
8049  5E        MOV E, M    ; do E MSB cílové adresy
804A  23        INX H
804B  6E        MOV L, M    ; do L LSB cílové adresy
804C  63        MOV H, E    ; do H dáme MSB a můžeme složit
804D  E9        PCHL       ; adresu příkazu

Zpracování dalšího ze seznamu příkazů

804E  1A    NENI:  LDAX D      ; do A dáme vzor
804F  FEFF       CPI FFH     ; a jestliže už je konec tabulky
8051  CA898A      JZ  PRTEXT   ; napsat hlášku
8054  FE20       CPI " "     ; a písknout, jinak ignorovat
8056  13        INX D      ; zbytek příkazu
8057  C24E80      JNZ NENI    ; vyhledat nejbližší mezeru
805A  13        INX D      ; a ignorovat i příslušnou
805B  13        INX D      ; adresu a zkusit další
805C  C33680      JMP HLADR    ; příkaz

Tabulka hlášení monitoru

805F  2A2A204E MSGCMD: DB  "** NO COMMAND **", CR
8063  4F20434F
8067  4D4D414E
806B  44202A2A
806F  0D
8070  2A2A204E MSGNOD: DB  "** NO DATA **", CR
8074  4F204441
8078  5441202A
807C  2A0D
807E  2A2A2045 MSGDAT: DB  "** ERROR IN DATA **", CR
8082  52524F52
8086  20494E20
808A  44415441
808E  202A2A0D
8092  2A2A2045 MSGADR: DB  "** ERROR IN ADDRES **", CR
8096  52524F52
809A  20494E20
809E  41444452
80A2  4553202A
80A6  2A0D
80A8  2A2A2045 MSGEXE: DB  "** EXECUTIVE **", CR
80AC  58454355
80B0  54495645
80B4  202A2A0D
80B8  434F4E54 MSGCON: DB  "CONTINUE ?", CR
80BC  494E5545
80C0  203F0D
80C3  2A2A204D MSGMEM: DB  "** MEMORY OVERFLOW **", CR
80C7  454D4F52
80CB  59204F56
80CF  4552464C
80D3  4F57202A
80D7  2A0D

80D9  FF        DB  FFH     ; díra 7 bytů
80DA  FFFF       DW  FFFFH
80DC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH

Konverzní podprogramy

    Převod ASCII znaku na číslo 00H-0FH v reg. A
    vstup:  A - ASCII kód
    výstup: A - 00-0F
        CY=1 při chybě (není "0" až "F")
    používá: PSW

80E0  FE30   HEX:  CPI 30H     ; < "0"?
80E2  D8        RC        ; ano, chyba
80E3  FE3A       CPI 3AH     ; > "9"?
80E5  D2EB80      JNC HEX1
80E8  E60F       ANI 0FH     ; ne, upravit
80EA  C9        RET       ; a hotovo
80EB  E61F   HEX1:  ANI 1FH     ; úprava
80ED  FE01       CPI 01H     ; < "A"?
80EF  D8        RC        ; ano, chyba
80F0  FE07       CPI 07H     ; > "F"?
80F2  3F        CMC
80F3  D8        RC        ; ano, chyba
80F4  C609       ADI 09H     ; ne, upravit
80F6  C9        RET       ; a hotovo

    Převod 2 HEX znaků z bufferu na binární A (00H-FFH)
    vstup:  HL - adresa do bufferu
    výstup: HL - zvýšeno o 1 (na 2. hex. znak)
        A - výsledek (00H-FFH)
        CY=1 při chybě (znak mimo "0" až "F")
    používá: B, PSW

80F7  7E    PAIRIN: MOV A, M
80F8  CDE080      CALL HEX     ; první znak
80FB  D8        RC        ; CHYBA
80FC  07        RLC
80FD  07        RLC
80FE  07        RLC
80FF  07        RLC
8100  47        MOV B, A    ; zapamatuj v B
8101  23        INX H
8102  7E        MOV A, M    ; druhý znak
8103  CDE080      CALL HEX
8106  D8        RC        ; CHYBA
8107  B0        ORA B      ; spojit
8108  C9        RET       ; a hotovo

    Převod 4 HEX znaků z bufferu na 16-ti bitové číslo v DE
    vstup:  HL - adresa do bufferu
    výstup: HL - zvýšeno o 4 (za poslední hex. znak)
        DE - výsledná binární hodnota
        CY=1 při chybě (znak mimo "0" až "F")
    používá: B, DE, HL, PSW

8109  CDF780  ADRIN: CALL PAIRIN   ; horní byte
810C  D8        RC        ; CHYBA
810D  57        MOV D, A    ; uložit do D
810E  23        INX H
810F  CDF780      CALL PAIRIN   ; dolní byte
8112  5F        MOV E, A    ; uložit do E
8113  23        INX H      ; a hotovo
8114  C9        RET       ; (CY=1 při chybě)

    Převod 4 HEX znaků na binární číslo + příprava hlášky
    vstup:  z dialogového řádku
    výstup: HL - zvýšeno o 4 (za poslední hex. znak)
        DE - výsledná binární hodnota
        CY=1 při chybě (znak mimo "0" až "F")
    používá: B, DE, HL, PSW

8115  219280  TRADR: LXI H, MSGADR  ; adresu "** ERROR IN ADDRESS"
8118  2274C0      SHLD MESAGE   ; do zápisníku MESAGE (C074H)
811B  2A72C0      LHLD INPUT    ; ukazatel do dial. řádku
811E  CD0981  L811E: CALL ADRIN    ; vstup adresy (4 hex. znaky)
8121  2272C0      SHLD INPUT    ; uložit ukazatel
8124  C9        RET

    Převod a výpis bytu z A hexadecimálně (dvěma znaky)
    vstup:  A - binární hodnota
    výstup: TV obrazovka (2 znaky)
    používá: B, PSW

8125  47    PREVO1: MOV B, A    ; schovat A
8126  0F        RRC
8127  0F        RRC
8128  0F        RRC
8129  0F        RRC
812A  E60F       ANI 0FH
812C  CD4F81      CALL BINHEX   ; převod a výpis horního půlbytu
812F  CD0085      CALL PRTOUT
8132  78        MOV A, B
8133  E60F       ANI 0FH
8135  CD4F81      CALL BINHEX   ; převod a výpis dolního půlbytu
8138  C30085      JMP PRTOUT

    Převod binární hodnoty z A na 2 znaky do bufferu
    vstup:  A - binární hodnota
        HL - adresa do bufferu
    výstup: HL - zvětšeno o 1 (na 2. hex. znak)
        ASCII hex. znaky v bufferu
    používá: B, PSW

813B  47    PREVO2: MOV B, A    ; zapamatovat A
813C  0F        RRC
813D  0F        RRC
813E  0F        RRC
813F  0F        RRC
8140  E60F       ANI 0FH
8142  CD4F81      CALL BINHEX   ; převod a uložení znaku
8145  77        MOV M, A
8146  23        INX H
8147  78        MOV A, B
8148  E60F       ANI 0FH
814A  CD4F81      CALL BINHEX   ; převod a uložení znaku
814D  77        MOV M, A
814E  C9        RET

    Převod binární hodnoty (dolní půlbyte) na hex. znak
    vstup:  A - binární hodnota 00H-0FH (nekontroluje!)
    výstup: A - ASCII znak "0" až "F"
    používá: PSW

814F  C690   BINHEX: ADI 90H
8151  27        DAA
8152  CE40       ACI 40H
8154  27        DAA
8155  00        NOP
8156  00        NOP
8157  00        NOP
8158  C9        RET

Příkazy

    Příkaz SUB

8159  CD1581  CMDSUB: CALL TRADR    ; ukládací adresu do DE
815C  DA898A      JC  PRTEXT   ; CHYBA "** ERROR IN ADDRES **"
815F  217080      LXI H, MSGNOD
8162  2274C0      SHLD MESAGE   ; připravit ** NO DATA **
8165  2A72C0      LHLD INPUT    ; ukazatel do bufferu
8168  7E        MOV A, M
8169  FE0D       CPI CR     ; konec řádku?
816B  CA898A      JZ  PRTEXT   ; ano, ** NO DATA **
816E  E5        PUSH H
816F  217E80      LXI H, MSGDAT  ; připravit "** ERROR IN DATA **"
8172  2274C0      SHLD MESAGE
8175  E1        POP H
8176  7E    L8176: MOV A, M
8177  FE20       CPI " "     ; mezera mezi hex. znaky?
8179  23        INX H      ; ano, ignorovat
817A  CA7681      JZ  L8176
817D  FE27       CPI 27H     ; apostrof?
817F  CAB481      JZ  L81B4    ; ano, vstup ASCII řetězce
8182  2B        DCX H      ; vrátit se na testovaný znak
8183  CDF780      CALL PAIRIN   ; vstup 2 hex. znaků
8186  DA898A      JC  PRTEXT   ; chyba "** ERROR IN DATA **"
8189  12        STAX D      ; OK, byte uložit
818A  13        INX D      ; zvýšit ukládací adresu
818B  23    L818B: INX H      ; další znak
818C  7E        MOV A, M
818D  FE0D       CPI CR     ; konec?
818F  C27681      JNZ L8176    ; ne, pokračuj

    Ukončení příkazu SUB

8192  2A30C0  L8192: LHLD BUFEDI
8195  3653       MVI M, "S"   ; připravit text "SUB" do bufferu
8197  23        INX H
8198  3655       MVI M, "U"
819A  23        INX H
819B  3642       MVI M, "B"
819D  23        INX H
819E  23        INX H
819F  7A        MOV A, D    ; a přidat následující adresu
81A0  CD3B81      CALL PREVO2
81A3  23        INX H
81A4  7B        MOV A, E
81A5  CD3B81      CALL PREVO2
81A8  CDEE89      CALL CTREND   ; řídící znak END
81AB  CD6C89      CALL CTRCUR   ; -->
81AE  CD6C89      CALL CTRCUR   ; -->
81B1  C35588      JMP ZOBRED   ; a vypsat příští příkaz SUB

    Zpracování řetězce znaků

81B4  7E    L81B4: MOV A, M
81B5  FE0D       CPI CR     ; konec příkazového řádku?
81B7  CA9281      JZ  L8192    ; ano, příkaz SUB zpracovat
81BA  FE27       CPI 27H     ; apostrof, konec řetězce?
81BC  CA8B81      JZ  L818B    ; ano, další zpracování
81BF  12        STAX D      ; ne, znak do paměti
81C0  23        INX H      ; další znak
81C1  13        INX D      ; další adresa
81C2  C3B481      JMP L81B4    ; a pokračuj

    Příkaz JUMP

81C5  CD1581  CMDJUM: CALL TRADR    ; adresu do DE
81C8  DA898A      JC  PRTEXT   ; CHYBA "** ERROR IN ADDRES **"
81CB  EB        XCHG       ; adresu do HL
81CC  E5        PUSH H      ; a schovat
81CD  21A880      LXI H, MSGEXE  ; připravit "** EXECUTIVE **"
81D0  2274C0      SHLD MESAGE   ; do výstupního bufferu
81D3  CD2D89      CALL COPMSG
81D6  2A3AC1      LHLD BUFMSG
81D9  CD5888      CALL ZOBRBU   ; a vypsat
81DC  E1        POP H      ; vyzvednout cílovou adresu
81DD  FB        EI        ; povolit přerušení
81DE  E9        PCHL       ; a předat řízení (skok)

    Příkaz MEM

81DF  CD1581  CMDMEM: CALL TRADR    ; adresu do DE
81E2  DA898A      JC  PRTEXT   ; chyba "** ERROR IN ADDRES **"
81E5  2A30C0  L81E5: LHLD BUFEDI   ; v bufferu nechat místo
81E8  010700      LXI B, 7    ; pro SUB
81EB  09        DAD B
81EC  0610       MVI B, 16    ; čítač opakování
81EE  C5    L81EE: PUSH B      ; uložit ho
81EF  23        INX H
81F0  3620       MVI M, " "   ; byty oddělit mezerou
81F2  23        INX H
81F3  1A        LDAX D      ; byte vyzvednout z paměti
81F4  CD3B81      CALL PREVO2   ; převést na ASCII znak
81F7  C1        POP B
81F8  05        DCR B      ; už je 16 bytů?
81F9  13        INX D      ; ne, připravit další
81FA  C2EE81      JNZ L81EE    ; ano, hotovo - vypsat
81FD  C35588      JMP ZOBRED   ; dialogový řádek

    Příkaz DUMP

8200  CD1581  CMDDUM: CALL TRADR    ; adresu do DE
8203  DA898A      JC  PRTEXT   ; chyba "** ERROR IN ADDRES **"
8206  EB        XCHG       ; adresa paměti do HL
8207  0617       MVI B, 23    ; počet řádků výpisu na TV
8209  C5    L8209: PUSH B      ; schovat čítač
820A  E5        PUSH H      ; a adresu
820B  3E0D       MVI A, CR
820D  CD0085      CALL PRTOUT   ; odřádkovat
8210  7C        MOV A, H
8211  CD2581      CALL PREVO1   ; vypsat horní a dolní část adresy
8214  7D        MOV A, L
8215  CD2581      CALL PREVO1
8218  3E20       MVI A, " "   ; oddělit mezerou
821A  CD0085      CALL PRTOUT
821D  0E08       MVI C, 8    ; čítač bytů na řádku
821F  7E    L821F: MOV A, M    ; vypsat byte hexadecimálně
8220  CD2581      CALL PREVO1
8223  3E20       MVI A, " "   ; a oddělit mezerou
8225  CD0085      CALL PRTOUT
8228  23        INX H
8229  0D        DCR C      ; už je 8 bytů?
822A  C21F82      JNZ L821F    ; ne, další
822D  0E05       MVI C, 5    ; přidat 5 teček
822F  3E2E   L822F: MVI A, "."
8231  CD0085      CALL PRTOUT
8234  0D        DCR C
8235  C22F82      JNZ L822F
8238  0E08       MVI C, 8    ; a 8x ASCII znak
823A  E1        POP H      ; od původní adresy
823B  7E    L823B: MOV A, M
823C  FE20       CPI " "     ; je menší než " "?
823E  DA7182      JC  L8271    ; ano, nezobrazitelný znak
8241  FE80       CPI 80H     ; je větší než 7FH
8243  D27182      JNC L8271    ; ano, nezobrazitelný znak
8246  CD0085  L8246: CALL PRTOUT   ; běžný znak, zobrazit
8249  23        INX H
824A  0D        DCR C      ; už 8 znaků?
824B  C23B82      JNZ L823B    ; ne, další znak
824E  C1        POP B      ; ano, zpět čítač řádků
824F  05        DCR B      ; už všechny řádky?
8250  C20982      JNZ L8209    ; ne, další řádek
8253  E5        PUSH H      ; hotovo, schovat adresu
8254  21B880      LXI H, MSGCON  ; připravit "CONTINUE ?"
8257  2274C0      SHLD MESAGE   ; do výstupního bufferu
825A  CD2D89      CALL COPMSG
825D  CD4A89      CALL OUTMSG   ; vypsat a počkat na znak
8260  E1        POP H      ; obnovit adresu
8261  FE89       CPI 89H     ; odpověď je EOL?
8263  0601       MVI B, 1    ; jen jeden řádek
8265  CA0982      JZ  L8209    ; EOL - vypsat řádek
8268  3E0D       MVI A, CR    ; není EOL - odřádkovat
826A  CD0085      CALL PRTOUT
826D  C35588      JMP ZOBRED   ; a vypsat buffer (nový příkaz)
8270  00        NOP
8271  3E2E   L8271: MVI A, "."   ; místo netisknutelných
8273  C34682      JMP L8246    ; znaků "."

Zpracování klíčů a část inicializace

    Nulování oblasti klíčů 7000H-7EFFH
    používá: HL, PSW

8276  210070  VYMAZ: LXI H, 7000H  ; poč. adr.
8279  3600   L8279: MVI M, 0    ; nulovat byte paměti
827B  23        INX H      ; zvýšit adresu
827C  7C        MOV A, H
827D  FE7F       CPI 7FH     ; už je 7F00?
827F  C27982      JNZ L8279    ; jestli ne, pokraču
8282  C9        RET       ; hotovo

    Test, zda je v seznamu ještě 80 bytů volných
		
8283  21C380  L8283: LXI H, MSGMEM  ; připrav "** MEMORY OVERFLOW **"
8286  2274C0  L8286: SHLD MESAGE
8289  0651       MVI B, 81    ; délka požadované paměti
828B  2A30C0  L828B: LHLD BUFEDI   ; počáteční adresu seznamu
828E  2B    L828E: DCX H
828F  7E        MOV A, M
8090  FEFF       CPI FF     ; vyhledat konec seznamu
8292  C28E82  L8292: JNZ L828E
8295  05    L8295: DCR B      ; již nalezeno 80 volných bytů?
8296  CA768B      JZ  SAVKEY   ; ano, uložit klíč
8299  2B        DCX H      ; ne, testuj, zda je i další
829A  7E        MOV A, M    ; byte volný
829B  FE00       CPI 0
829D  CA9582  L829D: JZ  L8295    ; je
82A0  C3898A      JMP PRTEXT   ; není, "** MEMORY OVERFLOW **"

    Inicializace při studeném startu monitoru
    Protože oblast od adresy 82B5H má první byte 0DH až na adrese 84C0H,
    přepíše se od C1F0H až do C453H.

82A3  21B582  CLDINY: LXI H, L82B5  ; inicializace pracovní oblasti
82A6  11F0C1      LXI D, CODJOB  ; na adrese C1F0H-C1FFH
82A9  CD3789      CALL COPWRK
82AC  CD478A      CALL WRKINY   ; inicializace ostatních oblastí
82AF  CD628A  L82AF: CALL CLDCLS   ; výmaz obrazovky
82B2  C3B98D      JMP INIMGF   ; a inicializace USARTu (8251)

    Následujícím obsahem se inicializuje oblast C1F0H-C1FFH

82B5  CD008C  L82B5: CALL TRANSF   ; výkonný kód pro příkaz JOB
82B8  0000       DW  0
82BA  0025       DW  2500H
82BC  0000       DW  0
82BE  C9        RET

82BF  A8        XRA B      ; kód pro vykreslení bodu na TV
82C0  77        MOV M, A
82C1  C1        POP B
82C2  D1        POP D
82C3  E1        POP H
82C4  C9        RET

82C5  FF        DB  FFH     ; díra 59 bytů
82C6  FFFF       DW  FFFFH
82C8  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82CC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82D0  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82D4  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82D8  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82DC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82E0  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82E4  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82E8  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82EC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82F0  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82F4  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82F8  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
82FC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH

Tabulka příkazů monitoru a adres výkonných částí

    Pozor! Adresy jsou uloženy v pořadí LSB, MSB.

8300  53554220 TABPR: DB  "SUB "   ; 8159H
8304  8159       DB  81H, 59H
8306  4A554D50     DB  "JUMP "   ; 81C5H
830A  20
830B  81C5       DB  81H, C5H
830D  4D454D20     DB  "MEM "   ; 81DFH
8311  81DF       DB  81H, DFH
8313  2320       DB  "# "    ; 6000H
8315  6000       DB  60H, 00H
8317  44554D50     DB  "DUMP "   ; 8200H
831B  20
831C  8200       DB  82H, 00H
831E  42415349     DB  "BASIC "  ; 8C60H
8322  4320
8324  8C60       DB  8CH, 60H
8326  4D474C44     DB  "MGLD "   ; 8EA9H
832A  20
832B  8EA9       DB  8EH, A9H
832D  4D475356     DB  "MGSV "   ; 8F47H
8331  20
8332  8F47       DB  8FH, 47H
8334  4D47454E     DB  "MGEND "  ; 8F53H
8338  4420
833A  8F53       DB  8FH, 53H
833C  4A4F4220     DB  "JOB "   ; 8C54H
8340  8C54       DB  8CH, 54H

8342  FFFF       DW  FFFFH    ; díra 190 bytů
8344  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8348  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
834C  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8350  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8354  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8358  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
835C  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8360  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8364  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8368  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
836C  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8370  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8374  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8378  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
837C  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8380  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8384  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8388  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
838C  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8390  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8394  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8398  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
839C  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83A0  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83A4  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83A8  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83AC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83B0  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83B4  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83B8  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83BC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83C0  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83C4  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83C8  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83CC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83D0  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83D4  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83D8  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83DC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83E0  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83E4  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83E8  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83EC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83F0  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83F4  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83F8  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
83FC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH

Tabulka kódů klávesnice - přiřazení klávesám

    Základní znaky

8400  3E    TABKBD: DB  00111110B  ; K0 K1 K2 K3 K4  K5 K6 K7
                     ; K8 K9 K10 K11 WRK C-D RCL
8401  D0D1D2D3     DB  D0H, D1H, D2H, D3H
8405  D4D5D6D7     DB  D4H, D5H, D6H, D7H
8409  D8D9DADB     DB  D8H, D9H, DAH, DBH
840D  A08AA2      DB  A0H, 8AH, A2H

8410  3D        DB  00111101B  ; 1  2  3  4  5  6  7  8
                     ; 9  0  _    INS DEL CLR
8411  31323334     DB  "1234"
8415  35363738     DB  "5678"
8419  39305FFF     DB  "90_", FFH
841D  80818D      DB  80H, 81H, 8DH

8420  3B        DB  00111011B  ; Q  W  E  R  T  Z  U  I
                     ; O  P  @  \  <-- <^- -->
8421  51574552     DB  "QWER"
8425  545A5549     DB  "TZUI"
8429  4F50405C     DB  "OP@\"
842D  838485      DB  83H, 84H, 85H

8430  37        DB  00110111B  ; A  S  D  F  G  H  J  K
                     ; L  ;  :  [  |<-- END -->|
8431  41534446     DB  "ASDF"
8435  47484A4B     DB  "GHJK"
8439  4C3B3A5B     DB  "L;:["
843D  868788      DB  86H, 87H, 88H

8440  2F        DB  00101111B  ; SPC Y  X  C  V  B  N  M
                     ; ,  .  /    STOP EOL EOL
8441  20595843     DB  " YXC"
8445  56424E4D     DB  "VBNM"
8449  2C2E2FFF     DB  ",./", FFH
844D  A18989      DB  A1H, 89H, 89H

    Znaky + SHIFT

8450  1E        DB  00011110B  ; K0 K1 K2 K3 K4  K5 K6 K7
                     ; K8 K9 K10 K11 WRK C-D RCL
8451  E0E1E2E3     DB  E0H, E1H, E2H, E3H
8455  E4E5E6E7     DB  E4H, E5H, E6H, E7H
8459  E8E9EAEB     DB  E8H, E9H, EAH, EBH
845D  A393A5      DB  A3H, 93H, A5H

8460  1D        DB  00011101B  ; !  "  #  $  %  &  '  (
                     ; )  -  =    INS DEL CLR
8461  21222324     DB  21H, 22H, 23H, 24H
8465  25262728     DB  25H, 26H, 27H, 28H
8469  292D3DFF     DB  29H, 2DH, 3DH, FFH
846D  8B8C82      DB  8BH, 8CH, 82H

8470  1B        DB  00011011B  ; q  w  e  r  t  z  u  i
                     ; o  p  CR ^  8E  8F 94
8471  71776572     DB  71H, 77H, 65H, 72H
8475  747A7569     DB  74H, 7AH, 75H, 69H
8479  6F700D5E     DB  6FH, 70H, 0DH, 5EH
847D  8E8F94      DB  8EH, 8FH, 94H

8480  17        DB  00010111B  ; a  s  d  f  g  h  j  k
                     ; l  +  *  ]  90  91 92
8481  61736466     DB  61H, 73H, 64H, 66H
8485  67686A6B     DB  67H, 68H, 6AH, 6BH
8489  6C2B2A5D     DB  6CH, 2BH, 2AH, 5DH
848D  909192      DB  90H, 91H, 92H

8490  0F        DB  00001111B  ;   y  x  c  v  b  n  m
                     ; <  >  ?    A4  89 89
8491  20797863     DB  20H, 79H, 78H, 63H
8495  76626E6D     DB  76H, 62H, 6EH, 6DH
8499  3C3E3FFF     DB  3CH, 3EH, 3FH, FFH
849D  A48989      DB  A4H, 89H, 89H

84A0  00        DB  00H     ; indikace konce tabulky

Vstup znaku z klávesnice

    vstup:  stisknutá klávesa
    výstup: A - kód znaku z klávesnice
        (C134H) - kód znaku z klávesnice
    používá: PSW

84A1  C5    KEYBD: PUSH B      ; úklid registrů
84A2  D5        PUSH D
84A3  E5        PUSH H
84A4  1C    L84A4: INR E      ; další sloupec klávesnice (na začát-
84A5  7B        MOV A, E    ; ku libovolný)
84A6  E60F       ANI 0F     ; v rozsahu 0H-0FH
84A8  5F        MOV E, A    ; schovat do E
84A9  D3F4       OUT F4H     ; a nahodit
84AB  DBF5       IN  F5H     ; odezvu
84AD  E63F       ANI 3FH     ; oříznout
84AF  57        MOV D, A    ; a schovat do D
84B0  2F        CMA
84B1  E61F       ANI 1FH     ; je některý řádek aktivní
84B3  CAA484      JZ  L84A4    ; ne, testuj dál

84B6  0E00   L84B6: MVI C, 00    ; připravit zpoždění
84B8  DBF5   L84B8: IN  F5H
84BA  2F        CMA
84BB  E61F       ANI 1FH
84BD  CAB684      JZ  L84B6    ; čekej na ustálení klávesy
84C0  0D        DCR C      ; ustálená dostatečně dlouho
84C1  C2B884      JNZ L84B8    ; ne, ještě čekej
84C4  011000      LXI B, 16    ; délka položky v tabulce
84C7  21F083      LXI H, TABKBD-16; adresa tabulky mínus 16
84CA  09    L84CA: DAD B      ; další položka tabulky
84CB  7E        MOV A, M
84CC  FE00       CPI 0      ; konec tabulky?
84CE  CAD984      JZ  L84D9    ; ano, ven
84D1  BA        CMP D      ; odpovídá řádku?
84D2  C2CA84      JNZ L84CA    ; ne, další položku
84D5  23        INX H      ; ano, spočítat
84D6  1600       MVI D, 0    ; podle sloupce v E
84D8  19        DAD D      ; adresu znaku

84D9  0E00   L84D9: MVI C, 0    ; počkat na uvolnění klávesy
84DB  DBF5   L84DB: IN  F5H
84DD  2F        CMA
84DE  E61F       ANI 1FH
84E0  C2D984      JNZ L84D9
84E3  0D        DCR C
84E4  C2DB84      JNZ L84DB

84E7  7E        MOV A, M    ; ASCII kód z tabulky do A
84E8  3234C1      STA CHAR    ; a do zápisníku CHAR (C134H)
84EB  E1        POP H
84EC  D1        POP D
84ED  C1        POP B      ; a obnovit registry
84EE  C9        RET       ; a hotovo

84EF  FF        DB  FFH     ; díra 1 byte

    Skok na vstup znaku z klávesnice - sem se odvolává Basic-G

84F0  C3A184  L84F0: JMP KEYBD

    Přečtení obsahu bytu z obrazovky
    vstup:  (C17AH) - adresa na obrazovce
    výstup: A - bez barevných atributů
    používá: HL, PSW

84F3  2A7AC1  BREAD: LHLD BREAIN   ; adresa do V-RAM
84F6  7E        MOV A, M
84F7  E63F       ANI 3FH     ; jen dolních 6 bitů
84F9  C9        RET

84FA  FFFF       DW  FFFFH    ; díra 6 bytů
84FC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH

Výstup znaku na obrazovku

    Program ignoruje mód kreslení bodu!!
    vstup:  A - kód znaku: tisknutelné zobrazit
                0DH (CR) - scroll
                1CH - výmaz obrazovky
                ostatní ignorovat
                (C03EH) - kurzor - adresa ve V-RAM
                (C03CH) - ukazatel tabulky znaků
                (C03AH) - barevné atributy
    používá: PSW

8500  D5    PRTOUT: PUSH D      ; úklid registrů
8501  E5        PUSH H
8502  C5        PUSH B
8503  47        MOV B, A    ; znak schovat
8504  FE0D       CPI CR     ; CR?
8506  CA2A85      JZ  L852A    ; ano, odřádkovat
8509  FE0A       CPI 0AH     ; LF?
850B  CA2685  L850B: JZ  L8526    ; ano, ignorovat
850E  FE1C       CPI 1CH     ; CLS?
8510  CA7C85      JZ  L857C    ; ano, smazat obraz
8513  2A3EC0      LHLD CURSOR
8516  7D        MOV A, L    ; pozice na řádku
8517  E63F       ANI 3FH
8519  FE30       CPI 48     ; dosáhla 48?
851B  CA2685      JZ  L8526    ; ano, znak ignorovat
851E  78        MOV A, B    ; ne, znak vrátit do A
851F  CD8485      CALL ECHO    ; a zobrazit
8522  23        INX H      ; zvýšit pozici na řádku?
8523  223EC0  L8523: SHLD CURSOR   ; a schovat
8526  C1    L8526: POP B      ; obnovit registry
8527  E1        POP H
8528  D1        POP D
8529  C9        RET       ; a hotovo

    Zpracovat CR (přechod na nový řádek)

852A  00    L852A: NOP
852B  00        NOP
852C  00        NOP
852D  2100C0      LXI H, C000H  ; začátek V-RAM
8530  0EF0       MVI C, 10*24  ; rolovat přes 240 TV řádků
8532  E5    L8532: PUSH H
8533  114002      LXI D, 9*64   ; rozdíl adres
8536  19        DAD D      ; adresa 1. přesouvaného bytu do DE
8537  EB        XCHG
8538  E1        POP H      ; začátek V-RAM do HL

    Přesunout jeden TV řádek

8539  1A    L8539: LDAX D      ; přesun jednoho bytu
853A  77        MOV M, A
853B  23        INX H      ; zvýšení adres
853C  13        INX D
853D  7D        MOV A, L    ; již přesunuto 48 znaků?
853E  2F        CMA
853F  E630       ANI 30H
8541  C23985      JNZ L8539    ; ne, další byte
8544  0D        DCR C      ; ano, už všechny TV řádky?
8545  CA5385      JZ  L8553    ; ano, rolování hotovo, nuluj
8548  114000      LXI D, 64    ; ne, spočítat adresu dalšího
854B  19        DAD D      ; přesouvaného TV řádku
854C  7D        MOV A, L
854D  E6C0       ANI C0H
854F  6F        MOV L, A
8550  C33285      JMP L8532    ; a pokračuj

    Smaže dialogový řádek

8553  2180F9  L8553: LXI H, F980H  ; adresa začátku dolního řádku
8556  0E0B       MVI C, 11    ; počet TV řádků

    Nulování části displeje podle nastavených atributů
    vstup:  HL - adresa prvního TV řádku
        C - počet TV řádků
    používá: C, DE, HL, PSW

8558  3A3AC0  L8558: LDA CPOINT   ; atributy
855B  57        MOV D, A
855C  AF        XRA A
855D  B2        ORA D
855E  77        MOV M, A    ; doplnit do V-RAM
855F  23        INX H
8560  7D        MOV A, L
8561  2F        CMA
8562  E630       ANI 30H     ; již 48 znaků?
8564  C25885      JNZ L8558    ; ne, nuluj dál
8567  0D        DCR C      ; už všechny TV řádky?
8568  CA7685      JZ  L8576    ; ano, ven
856B  114000      LXI D, 64    ; ne, spočítat adresu
856E  19        DAD D
856F  7D        MOV A, L
8570  E6C0       ANI C0H
8572  6F        MOV L, A
8573  C35885      JMP L8558    ; a pokračovat

    Výstup znaku do dialogového řádku

8576  2100FB  L8576: LXI H, FB00H  ; adresa do V-RAM
8579  C32385      JMP L8523    ; a dokončit PRTOUT

    Výmaz celé obrazovky - CLS

857C  2100C0  L857C: LXI H, C000H  ; adresa začátku V-RAM
857F  0E00       MVI C, 0    ; čítač - 256 TV řádků
8581  C35885      JMP L8558    ; nulování obrazovky

    Zobrazení ASCII znaku
    vstup:  HL - pozice kurzoru
        A - kód znaku
    používá: BC, PSW

8584  D5    ECHO:  PUSH D      ; uklidit registry
8585  E5        PUSH H
8586  E5        PUSH H
8587  2600   L8587: MVI H, 0    ; do DE ASCII znak * 8
8589  6F        MOV L, A
858A  29        DAD H
858B  29        DAD H
858C  29        DAD H
858D  EB        XCHG
858E  2A3CC0      LHLD TASCII   ; tabulka znaků
8591  19        DAD D      ; spočítat adresu znaku
8592  E5        PUSH H      ; přesunout ji
8593  C1        POP B      ; do BC
8594  E1        POP H      ; vyzvednout pozici kurzoru
8595  1180FD      LXI D, -(64*10)
8598  19        DAD D      ; spočítat adresu ve V-RAM
8599  3A3AC0  L8599: LDA CPOINT
859C  57        MOV D, A    ; atributy schovat do D
859D  0A        LDAX B      ; byte z tabulky znaků
859E  AA        XRA D      ; doplnit o atributy
859F  77        MOV M, A    ; a uložit do V-RAM
85A0  114000      LXI D, 64
85A3  19        DAD D      ; adresa dalšího bytu ve V-RAM
85A4  03        INX B      ; další byte tabulky
85A5  79        MOV A, C
85A6  E607       ANI 7      ; již přesunuto 8 bytů?
85A8  C29985      JNZ L8599    ; ne, pokračuj
85AB  E1        POP H      ; hotovo, obnov HL a DE
85AC  D1        POP D
85AD  C9        RET

85AE  FFFF       DW  FFFFH    ; díra 2 byty

    Řídící znak 89H EOL - odeslání příkazu

85B0  CDEE88  CTREOL: CALL LENEDI
85B3  4D        MOV C, L    ; délku dialogového řádku do C
85B4  C5        PUSH B      ; a schovat
85B5  3A37C1      LDA FPTL    ; je aktivní PTL?
85B8  B7        ORA A
85B9  CCDA8B      CZ  LINECH   ; ano, řádek echovat
85BC  2A78C0      LHLD BUFOUT
85BF  EB        XCHG       ; DE - adresa vyrovnávacího bufferu
85C0  2A30C0      LHLD BUFEDI   ; HL - adresa edit. bufferu
85C3  C1        POP B      ; C - délka dialog. řádku
85C4  7E    L85C4: MOV A, M
85C5  12        STAX D
85C6  7D        MOV A, L
85C7  B9        CMP C      ; překopírovat editační buffer
85C8  23        INX H      ; do vyrovnávacího
85C9  13        INX D
85CA  C2C485      JNZ L85C4
85CD  3E0D       MVI A, CR    ; ukončit znakem CR
85CF  12        STAX D

85D0  3EEE       MVI A, EEH   ; uložit řádek do klíče EEH
85D2  3234C1      STA CHAR    ; tj. RCL
85D5  CD768B      CALL SAVKEY

85D8  2A7AC0      LHLD SAVESP   ; obnovit zásobník
85DB  F9        SPHL
85DC  2A76C0      LHLD SAVRET   ; a návratovou adresu
85DF  00        NOP

85E0  3E83       MVI A, 83H   ; jako znak z klávesnice vzít
85E2  3234C1      STA CHAR    ; znak <--
85E5  E9        PCHL       ; a skok na návratovou adresu

    Test bodu
    vstup:  (C170H) - X
        (C172H) - Y
    výstup: A=0/1 - bod svítí / nesvítí
    používá: HL, PSW

85E6  2AFAC1  L85E6: LHLD CODSET
85E9  E5        PUSH H      ; schovat mód zobrazení
85EA  21A000      LXI H, 00A0H
85ED  22FAC1      SHLD CODSET   ; a nahradit režimem XOR
85F0  CD7D8C      CALL POINT    ; vynést bod
85F3  E1        POP H
85F4  22FAC1      SHLD CODSET   ; obnovit mód zobrazení
85F7  B7        ORA A      ; nastavit reg. A
85F8  C8        RZ        ; podle výsledku
85F9  3E01       MVI A, 01H
85FB  C9        RET

85FC  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH ; díra 4 byty

Tabulka pro generování znaků

8600  00000000 TABZN: DB  00H, 00H, 00H, 00H ; SPC
8604  00000000     DB  00H, 00H, 00H, 00H
8608  04040404     DB  04H, 04H, 04H, 04H ; !
860C  04000400     DB  04H, 00H, 04H, 00H
8610  0A0A0000     DB  0AH, 0AH, 00H, 00H ; "
8614  00000000     DB  00H, 00H, 00H, 00H
8618  0A0A1F0A     DB  0AH, 0AH, 1FH, 0AH ; #
861C  1F0A0A00     DB  1FH, 0AH, 0AH, 00H
8620  0E15150E     DB  0EH, 15H, 15H, 0EH ; $
8624  14150E00     DB  14H, 15H, 0EH, 00H
8628  03130804     DB  03H, 13H, 08H, 04H ; %
862C  02191800     DB  02H, 19H, 18H, 00H
8630  040A0A06     DB  04H, 0AH, 0AH, 06H ; &
8634  15091600     DB  15H, 09H, 16H, 00H
8638  04040200     DB  04H, 04H, 02H, 00H ; '
863C  00000000     DB  00H, 00H, 00H, 00H
8640  08040202     DB  08H, 04H, 02H, 02H ; (
8644  02040800     DB  02H, 04H, 08H, 00H
8648  02040808     DB  02H, 04H, 08H, 08H ; )
864C  08040200     DB  08H, 04H, 02H, 00H
8650  0004150E     DB  00H, 04H, 15H, 0EH ; *
8654  15040000     DB  15H, 04H, 00H, 00H
8658  0004041F     DB  00H, 04H, 04H, 1FH ; +
865C  04040000     DB  04H, 04H, 00H, 00H
8660  00000000     DB  00H, 00H, 00H, 00H ; ,
8664  02020100     DB  02H, 02H, 01H, 00H
8668  0000001F     DB  00H, 00H, 00H, 1FH ; -
866C  00000000     DB  00H, 00H, 00H, 00H
8670  00000000     DB  00H, 00H, 00H, 00H ; .
8674  00000200     DB  00H, 00H, 02H, 00H
8678  00100804     DB  00H, 10H, 08H, 04H ; /
867C  02010000     DB  02H, 01H, 00H, 00H
8680  0E111915     DB  0EH, 11H, 19H, 15H ; 0
8684  13110E00     DB  13H, 11H, 0EH, 00H
8688  04060404     DB  04H, 06H, 04H, 04H ; 1
868C  04040E00     DB  04H, 04H, 0EH, 00H
8690  0E11100C     DB  0EH, 11H, 10H, 0CH ; 2
8694  02011F00     DB  02H, 01H, 1FH, 00H
8698  1F10081C     DB  1FH, 10H, 08H, 1CH ; 3
869C  10110E00     DB  10H, 11H, 0EH, 00H
86A0  080C0A09     DB  08H, 0CH, 0AH, 09H ; 4
86A4  1F080800     DB  1FH, 08H, 08H, 00H
86A8  1F010F10     DB  1FH, 01H, 0FH, 10H ; 5
86AC  10110E00     DB  10H, 11H, 0EH, 00H
86B0  1C02010F     DB  1CH, 02H, 01H, 0FH ; 6
86B4  11110E00     DB  11H, 11H, 0EH, 00H
86B8  1F100804     DB  1FH, 10H, 08H, 04H ; 7
86BC  02020200     DB  02H, 02H, 02H, 00H
86C0  0E11110E     DB  0EH, 11H, 11H, 0EH ; 8
86C4  11110E00     DB  11H, 11H, 0EH, 00H
86C8  0E11111E     DB  0EH, 11H, 11H, 1EH ; 9
86CC  10080700     DB  10H, 08H, 07H, 00H
86D0  00000000     DB  00H, 00H, 00H, 00H ; :
86D4  02000200     DB  02H, 00H, 02H, 00H
86D8  00000400     DB  00H, 00H, 04H, 00H ; ;
86DC  04040200     DB  04H, 04H, 02H, 00H
86E0  08040201     DB  08H, 04H, 02H, 01H ; <
86E4  02040800     DB  02H, 04H, 08H, 00H
86E8  00001F00     DB  00H, 00H, 1FH, 00H ; =
86EC  1F000000     DB  1FH, 00H, 00H, 00H
86F0  02040810     DB  02H, 04H, 08H, 10H ; >
86F4  08040200     DB  08H, 04H, 02H, 00H
86F8  0E111008     DB  0EH, 11H, 10H, 08H ; ?
86FC  04000400     DB  04H, 00H, 04H, 00H
8700  06111915     DB  06H, 11H, 19H, 15H ; @
8704  1D010E00     DB  1DH, 01H, 0EH, 00H
8708  040A1111     DB  04H, 0AH, 11H, 11H ; A
870C  1F111100     DB  1FH, 11H, 11H, 00H
8710  0F11110F     DB  0FH, 11H, 11H, 0FH ; B
8714  11110F00     DB  11H, 11H, 0FH, 00H
8718  0E110101     DB  0EH, 11H, 01H, 01H ; C
871C  01110E00     DB  01H, 11H, 0EH, 00H
8720  0F121212     DB  0FH, 12H, 12H, 12H ; D
8724  12120F00     DB  12H, 12H, 0FH, 00H
8728  1F01010F     DB  1FH, 01H, 01H, 0FH ; E
872C  01011F00     DB  01H, 01H, 1FH, 00H
8730  1F01010F     DB  1FH, 01H, 01H, 0FH ; F
8734  01010100     DB  01H, 01H, 01H, 00H
8738  0E010101     DB  0EH, 11H, 01H, 01H ; G
873C  19111E00     DB  19H, 11H, 1EH, 00H
8740  1111111F     DB  11H, 11H, 11H, 1FH ; H
8744  11111100     DB  11H, 11H, 11H, 00H
8748  0E040404     DB  0EH, 04H, 04H, 04H ; I
874C  04040E00     DB  04H, 04H, 0EH, 00H
8750  10101010     DB  10H, 10H, 10H, 10H ; J
8754  11110E00     DB  11H, 11H, 0EH, 00H
8758  11090503     DB  11H, 09H, 05H, 03H ; K
875C  05091100     DB  05H, 09H, 11H, 00H
8760  01010101     DB  01H, 01H, 01H, 01H ; L
8764  01010F00     DB  01H, 01H, 0FH, 00H
8768  111B1515     DB  11H, 1BH, 15H, 15H ; M
876C  11111100     DB  11H, 11H, 11H, 00H
8770  11111315     DB  11H, 11H, 13H, 15H ; N
8774  19111100     DB  19H, 11H, 11H, 00H
8778  0E111111     DB  0EH, 11H, 11H, 11H ; O
877C  11110E00     DB  11H, 11H, 0EH, 00H
8780  0F11110F     DB  0FH, 11H, 11H, 0FH ; P
8784  01010100     DB  01H, 01H, 01H, 00H
8788  0E111111     DB  0EH, 11H, 11H, 11H ; Q
878C  15091600     DB  15H, 09H, 16H, 00H
8790  0F11110F     DB  0FH, 11H, 11H, 0FH ; R
8794  05091100     DB  05H, 09H, 11H, 00H
8798  0E11010E     DB  0EH, 11H, 01H, 0EH ; S
879C  10110E00     DB  10H, 11H, 0EH, 00H
87A0  1F040404     DB  1FH, 04H, 04H, 04H ; T
87A4  04040400     DB  04H, 04H, 04H, 00H
87A8  11111111     DB  11H, 11H, 11H, 11H ; U
87AC  11110E00     DB  11H, 11H, 0EH, 00H
87B0  1111110A     DB  11H, 11H, 11H, 0AH ; V
87B4  0A040400     DB  0AH, 04H, 04H, 00H
87B8  11111115     DB  11H, 11H, 11H, 15H ; W
87BC  15150A00     DB  15H, 15H, 0AH, 00H
87C0  11110A04     DB  11H, 11H, 0AH, 04H ; X
87C4  0A111100     DB  0AH, 11H, 11H, 00H
87C8  11110A04     DB  11H, 11H, 0AH, 04H ; Y
87CC  04040400     DB  04H, 04H, 04H, 00H
87D0  1F100804     DB  1FH, 10H, 08H, 04H ; Z
87D4  02011F00     DB  02H, 01H, 1FH, 00H
87D8  07010101     DB  07H, 01H, 01H, 01H ; [
87DC  01010700     DB  01H, 01H, 07H, 00H
87E0  00010204     DB  00H, 01H, 02H, 04H ; \
87E4  08100000     DB  08H, 10H, 00H, 00H
87E8  1C101010     DB  1CH, 10H, 10H, 10H ; ]
87EC  10101C00     DB  10H, 10H, 1CH, 00H
87F0  0E110000     DB  0EH, 11H, 00H, 00H ; ^
87F4  00000000     DB  00H, 00H, 00H, 00H
87F8  00000000     DB  00H, 00H, 00H, 00H ; _
87FC  00001F00     DB  00H, 00H, 1FH, 00H

    Zpracování znaků při vstupu dialogového řádku
    vstup:  (C134H) - kód znaku z klávesnice
        (C130H) - nejvyšší řídící znak
        (C131H) - nejnižší řídící znak
        (C132H) - tabulka řídících znaků
    používá: vše

8800  D5    EDIT:  PUSH D
8801  E5        PUSH H
8802  C5        PUSH B
8803  3A34C1      LDA CHAR    ; znak z klávesnice
8806  47        MOV B, A    ; znak schovat
8807  212685      LXI H, L8526  ; obnoví registry
880A  E5        PUSH H      ; a RET, uložit návratovou adresu
880B  2A30C1  L880B: LHLD MINCTR   ; do HL rozsah řídících znaků
880E  BC        CMP H      ; znak > MAX?
880F  D2408B      JNC CTRKEY   ; ano, ošetřit klíč
8812  CD798B      CALL WRKOFF   ; ne, reaktivovat (WRK)
8815  BD        CMP L      ; znak < MIN?
8816  DA2D88      JC  L882D    ; ano, nejde o řídící znak
8819  2A32C1      LHLD ADRCTR   ; adresa tabulky řídících znaků
881C  23    L881C: INX H
881D  23        INX H
881E  7E        MOV A, M    ; znak z tabulky
881F  FEFF       CPI FFH     ; konec tabulky?
8821  C8        RZ        ; ano, ven
8822  B8        CMP B      ; je to přijatý znak?
8823  23        INX H
8824  C21C88      JNZ L881C    ; ne, další položku
8827  46        MOV B, M    ; ano, vyzvednout adresu ošetření
8828  23        INX H      ; znaku
8829  66        MOV H, M
882A  68        MOV L, B
882B  E9        PCHL       ; a skok

882C  FF        DB  FFH     ; díra 1 byte

    Ošetření tisknutelného znaku

882D  CD7488  L882D: CALL L8874    ; HL - adresa v editačním bufferu
8830  77        MOV M, A    ; znak do bufferu
8831  3E45       MVI A, 69
8833  BD        CMP L      ; už 69 pozice?
8834  CCA388      CZ  PIIP    ; ano - signál
8837  2A36C0      LHLD DCURS
883A  3E2F       MVI A, 47
883C  BD        CMP L      ; kurzor na konci řádku?
883D  CA4A88      JZ  CTRDIL   ; ano, provést |<--
8840  CD8C88      CALL RIGHT    ; posunout kurzor
8843  2C        INR L
8844  2236C0      SHLD DCURS
8847  C35588      JMP ZOBRED   ; a aktualizovat dialogový řádek

    Řídící znak 86H |<-- posunutí řádku doleva

884A  2A38C0  CTRDIL: LHLD DPOS    ; vzdálenost dialogového řádku
884D  3E20       MVI A, 32
884F  BD        CMP L      ; jde ještě posunout?
8850  C8        RZ        ; ne - ven
8851  23        INX H      ; ano - posunout
8852  2238C0  L8852: SHLD DPOS    ; a schovat

    Echování dialogového řádku na displeji

8855  CD6B88  ZOBRED: CALL L886B    ; do DE adresu prvního
8858  EB    ZOBRBU: XCHG       ; zobrazovaného znaku
8859  2A32C0      LHLD ADRDIA   ; do HL adresu dial. řádku na TV
885C  1A    L885C: LDAX D
885D  CD8485      CALL ECHO    ; zobrazit znak
8860  13        INX D
8861  23        INX H
8862  7D        MOV A, L
8863  E63F       ANI 3FH
8865  FE2F       CPI 47     ; zobrazeny všechny znaky?
8867  C25C88      JNZ L885C    ; ne, další znak
886A  C9        RET       ; ano

    Výpočet adresy začátku dialogového řádku v editačním bufferu
    výstup: HL - adresa
    používá: DE, HL

886B  2A30C0  L886B: LHLD BUFEDI   ; adresa editačního bufferu
886E  EB        XCHG       ; poznačit pozici
886F  2A38C0      LHLD DPOS
8872  19        DAD D
8873  C9        RET

    Výpočet adresy kurzoru v editačním bufferu
    výstup: HL - adresa
    používá: DE, HL

8874  CD6B88  L8874: CALL L886B    ; adresuj počátek dialogového řádku
8877  E5        PUSH H
8878  2A36C0      LHLD DCURS    ; a pozici kurzoru v dial. řádku
887B  EB        XCHG
887C  E1        POP H
887D  19        DAD D      ; přičti
887E  C9        RET

    Smazání kurzoru v dialogovém řádku na TV
    výstup: HL - adresa kurzoru na TV
    používá: DE, HL, PSW

887F  2A36C0  CUROFF: LHLD DCURS
8882  EB        XCHG
8883  2A32C0      LHLD ADRDIA
8886  19        DAD D      ; HL - adresa kurzoru
8887  7E        MOV A, M
8888  E6C0       ANI C0H     ; ponechat tam jen atributy
888A  77        MOV M, A
888B  C9        RET

    Posun kurzoru doprava

888C  CD7F88  RIGHT: CALL CUROFF   ; smazat kurzor
888F  23        INX H

    Zobrazení kurzoru na TV
    vstup:  HL - adresa kurzoru na TV
    výstup: HL - pozice kurzoru v bufferu

8890  3A3AC0  CURON: LDA CPOINT
8893  57        MOV D, A    ; atributy schovat do D
8894  3E3F       MVI A, 3FH   ; ke kurzoru (čárka) je přidat
8896  B2        ORA D
8897  77        MOV M, A    ; kurzor uložit do V-RAM a do HL
8898  2A36C0      LHLD DCURS    ; jeho pozici v bufferu
889B  C9        RET

    Posun kurzoru doleva

889C  CD7F88  LEFT:  CALL CUROFF   ; kurzor smazat
889F  2B        DCX H      ; posunout doleva
88A0  C39088      JMP CURON    ; a zobrazit

    Standardní zapípání
    používá: DE, HL, PSW

88A3  21BE88  PIIP:  LXI H, TABBEP

    Zapípání podle tabulky
    vstup:  HL - adresa tabulky
    používá: DE, HL, PSW

88A6  7E    BELL:  MOV A, M    ; výška tónu
88A7  FEFF       CPI FFH     ; konec tabulky?
88A9  C8        RZ        ; ano
88AA  CD368C      CALL L8C36    ; nahodit tón
88AD  56        MOV D, M    ; pauza
88AE  CDB588      CALL DELAY
88B1  23        INX H      ; další tón
88B2  C3E78F      JMP L8FE7H   ; opakovat

    Čekací smyčka - dekrementace DE na nulu
    vstup:  DE - délka čekání (přednastavený čítač)
    používá: DE (nuluje) a PSW

88B5  1D    DELAY: DCR E
88B6  C2B588      JNZ DELAY
88B9  15        DCR D
88BA  C2B588      JNZ DELAY
88BD  C9        RET

    Tabulka pro BEEP

88BE  0240   TABBEP: DB  2, 64    ; výška 1, délka 1 (výška jen 0 - 3)
88C0  0001       DB  0, 1    ; výška 2, délka 2
88C2  FF        DB  FFH     ; konec tabulky

    Řídící znak 82H SHIFT/CLR výmaz do konce řádku

88C3  CD7488  CTRCEL: CALL L8874    ; HL - adresa kurzoru v bufferu
88C6  3620   L88C6: MVI M, " "   ; do bufferu mezeru
88C8  7D        MOV A, L
88C9  FE50       CPI 80D     ; konec bufferu?
88CB  23        INX H
88CC  C2C688      JNZ L88C6    ; ne
88CF  C35588      JMP ZOBRED   ; ano, aktualizovat dialogový řádek

    Řídící znak 84H (<^- Šipka doleva nahoru) kurzor na začátek řádku

88D2  210000  CTRHOM: LXI H, 0
88D5  2238C0      SHLD DPOS    ; pozice okna na začátek
88D8  CD7F88      CALL CUROFF   ; smazat kurzor
88DB  AF        XRA A
88DC  3236C0      STA DCURS    ; kurzor na začátek
88DF  CD7F88      CALL CUROFF   ; smazat
88E2  CD9088      CALL CURON    ; a zobrazit
88E5  C35588      JMP ZOBRED   ; aktualizovat dialogový řádek

    Řídící znak 8DH CLR výmaz řádku

88E8  CDD288  CTRCLR: CALL CTRHOM   ; kurzor na začátek
88EB  C3C388      JMP CTRCEL   ; smazat do konce

    Určení délky textu v editačním bufferu

88EE  2A34C0  LENEDI: LHLD EDLENG
88F1  EB        XCHG
88F2  2A30C0      LHLD BUFEDI   ; začátek bufferu
88F5  19        DAD D      ; adresa konce dialogového řádku
88F6  3E20   L88F6: MVI A, " "   ; je tam mezera?
88F8  BE        CMP M
88F9  C20289      JNZ L8902    ; ne, uložit délku
88FC  2B        DCX H      ; ano, předchozí znak
88FD  7D        MOV A, L
88FE  B7        ORA A      ; začátek řádku?
88FF  C2F688      JNZ L88F6    ; ne, hledej dál
8902  2600   L8902: MVI H, 0
8904  223CC1      SHLD DIALEN   ; uložit délku řádku
8907  C9        RET

8908  2A2A204E MSGKEY: DB  "** NO KEY **", CR
890C  4F204B45
8910  59202A2A
8914  0D

8915  FF        DB  FFH     ; díra 11 bytů
8916  FFFF       DW  FFFFH
8918  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
891C  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH

    Tabulka pro akustické návěští

8920  0240   TABBEL: DB  2, 64    ; výška (jen 0-3) a délka tónu
8922  0030       DB  0, 48
8924  0120       DB  1, 32
8926  0020       DB  0, 32
8928  0310       DB  3, 16
892A  0001       DB  0, 1
892C  FF        DB  FFH     ; koncový znak

    Kopírování textu hlášky do výstupního bufferu

892D  2A3AC1  COPMSG: LHLD BUFMSG
8930  EB        XCHG       ; DE - adresa výstupního bufferu
8931  010000      LXI B, 0
8934  2A74C0      LHLD MESAGE   ; HL - adresa platné hlášky

    Přesun úseku paměti ukončeného 0DH (CR)
    vstup:  HL - odkud
        DE - kam
    používá: C, DE, HL, PSW

8937  7E    COPWRK: MOV A, M
8938  FE0D       CPI 0DH     ; konec?
893A  CA4489      JZ  L8944    ; ano
893D  12    L893D: STAX D      ; ne, znak uložit
893E  23        INX H      ; zvýšit ukazatele
893F  13        INX D
8940  0C        INR C      ; a čítač
8941  C33789      JMP COPWRK

8944  C5    L8944: PUSH B      ; přenese délku do HL a do DIALEN
8945  E1        POP H
8946  223CC1      SHLD DIALEN   ; (C13CH)
8949  C9        RET

    Zobrazení hlášky

894A  3A3CC1  OUTMSG: LDA DIALEN
894D  5F        MOV E, A    ; do DE připravit délku
894E  00        NOP
894F  1600       MVI D, 0    ; spočítat koncovou adresu bufferu
8951  2A3AC1      LHLD BUFMSG   ; pro hlášku a zbytek bufferu
8954  19        DAD D
8955  3620   L8955: MVI M, " "   ; a vymezerovat
8957  23        INX H
8958  3E30       MVI A, 48
895A  1C    L895A: INR E
895B  BB        CMP E
895C  C25589      JNZ L8955

895F  2A3AC1  L895F: LHLD BUFMSG
8962  CD5888      CALL ZOBRBU   ; hlášku vypsat
8965  AF        XRA A
8966  323CC1      STA DIALEN   ; vynulovat
8969  C3F084      JMP L84F0    ; délku textu a vstup z klávesnice

    Řídící znak 85H --> kurzor o pozici doprava

896C  2A36C0  CTRCUR: LHLD DCURS
896F  3E2F       MVI A, 47
8971  BD        CMP L      ; kurzor je na konci řádku?
8972  CA4A88      JZ  CTRDIL   ; ano, provést |<--
8975  CD8C88      CALL RIGHT    ; ne, posunout doprava
8978  2C        INR L      ; zvýšit ukazatel
8979  2236C0  L8979: SHLD DCURS    ; a uložit do DCURS
897C  C9        RET       ; (C036H)

    Řídící znak 83H <-- kurzor o pozici doleva

897D  2A36C0  CTRCUL: LHLD DCURS
8980  7D        MOV A, L
8981  B7        ORA A      ; je kurzor na začátku řádku?
8982  CA8C89      JZ  CTRDIR   ; ano, provést -->|
8985  CD9C88      CALL LEFT    ; ne, posunout doleva
8988  2D        DCR L      ; snížit ukazatel
8989  C37989      JMP L8979    ; uložit do DCURS

    Řídící znak 88H -->| řádek o pozici doprava

898C  2A38C0  CTRDIR: LHLD DPOS    ; vzdálenost dialogového řádku
898F  7D        MOV A, L
8990  B7        ORA A      ; lze ještě posunout?
8991  C8        RZ        ; ne, návrat
8992  2D        DCR L      ; ano, posunout
8993  C35288      JMP L8852    ; schovat a zobrazit

    Řídící znak 8BH zapnutí / vypnutí opisu

8996  3A37C1  CTRPTL: LDA FPTL
8999  2F        CMA
899A  3237C1      STA FPTL
899D  C9        RET

    Řídící znak 8AH C-D přivolání textu hlášky

899E  CD5F89  CTRCD: CALL L895F    ; vypsat hlášku a čekat na klávesu
89A1  C35588      JMP ZOBRED   ; a obnovit původní stav

89A4  FF        DB  FFH     ; díra 1 byte

    Řídící znak 81H DEL výmaz znaku na kurzoru

89A5  CDEE88  CTRDEL: CALL LENEDI   ; zjistit délku textu
89A8  E5        PUSH H
89A9  C1        POP B      ; do BC
89AA  CD7488      CALL L8874H   ; adresu kurzoru do DE
89AD  E5        PUSH H
89AE  D1        POP D
89AF  13        INX D
89B0  79        MOV A, C
89B1  BD        CMP L      ; kurzor je na konci?
89B2  CAC189      JZ  L89C1    ; ano, nic nepřesouvat
89B5  DAC189      JC  L89C1
89B8  1A    L89B8: LDAX D      ; ne, zbytek řádku posunout o znak
89B9  77        MOV M, A    ; doleva
89BA  79        MOV A, C
89BB  BB        CMP E
89BC  23        INX H
89BD  13        INX D
89BE  C2B889      JNZ L89B8
89C1  3620   L89C1: MVI M, " "   ; poslední znak přemazat
89C3  C35588      JMP ZOBRED   ; a aktualizovat

    Řídící znak 80H INS vložení mezery

89C6  CD7488  CTRINS: CALL L8874    ; adresa
89C9  4D        MOV C, L
89CA  00        NOP
89CB  CDEE88      CALL LENEDI   ; délka textu
89CE  3E4E       MVI A, 78
89D0  BD        CMP L      ; je již 78?
89D1  C8        RZ        ; ano, nic nevkládat
89D2  79        MOV A, C
89D3  BD        CMP L      ; ne, kurzor na konci?
89D4  CAD889      JZ  L89D8    ; ano, ještě vložit
89D7  D0        RNC       ; za koncem - ignorovat
89D8  3A31C0  L89D8: LDA BUFEDI+1  ; v řádku - vložit mezeru
89DB  67        MOV H, A
89DC  E5        PUSH H
89DD  D1        POP D
89DE  13        INX D      ; do DE pozici za koncem
89DF  7E    L89DF: MOV A, M    ; posunout zbytek řádku o znak
89E0  12        STAX D
89E1  79        MOV A, C
89E2  BD        CMP L
89E3  2B        DCX H
89E4  1B        DCX D
89E5  C2DF89      JNZ L89DF
89E8  CD7488      CALL L8874    ; adresa kurzoru v bufferu
89EB  C3C189      JMP L89C1    ; mezeru na kurzor a editovat

    Řídící znak 87H END kurzor na konec řádku

89EE  CDEE88  CTREND: CALL LENEDI   ; délku textu
89F1  2A3CC1      LHLD DIALEN
89F4  E5        PUSH H
89F5  C1        POP B      ; do BC
89F6  CD7488      CALL L8874    ; do HL adresu kurzoru
89F9  7D        MOV A, L
89FA  B9        CMP C      ; je na konci textu?
89FB  C8        RZ        ; ano
89FC  CD7F88      CALL CUROFF   ; ne, smazat kurzor
89FF  3E30       MVI A, 48
8A01  B9        CMP C      ; text delší než dialogový řádek
8A02  DA188A      JC  L8A18    ; ano, upravit pozici
8A05  210000      LXI H, 0    ; dialogového řádku
8A08  2238C0      SHLD DPOS    ; ne, dialogový řádek na začátek
8A0B  79        MOV A, C    ; bufferu
8A0C  3236C0  L8A0C: STA DCURS    ; pozici kurzoru na konec textu
8A0F  CD7F88      CALL CUROFF   ; kurzor smazat a
8A12  CD9088      CALL CURON    ; zobrazit a
8A15  C35588      JMP ZOBRED   ; aktualizovat
8A18  3E20   L8A18: MVI A, 20H
8A1A  3238C0      STA DPOS    ; pozici kurzoru
8A1D  79        MOV A, C    ; na konec bufferu
8A1E  D620       SUI 20H     ; spočítat pozici dialogového řádku
8A20  C30C8A      JMP L8A0C    ; v bufferu, dokončit zobrazování

    Pokračování ošetření klíčů z adresy 8BD1H

8A23  B7    L8A23: ORA A
8A24  CAD18B      JZ  L8BD1
8A27  B7    L8A27: ORA A
8A28  21C380      LXI H, MSGMEM  ; připravit hlášku
8A2B  2274C0      SHLD MESAGE   ; ** MEMORY OVERFLOW **
8A2E  2A30C0      LHLD BUFEDI   ; DE - začátek vstupního bufferu
8A31  EB        XCHG
8A32  E1        POP H      ; HL - konec klíčů
8A33  C1        POP B      ; BC - délka vstupního bufferu + typ
8A34  C2898A      JNZ PRTEXT   ; klávesy, chyba, není místo
8A37  71        MOV M, C    ; uložit typ klíče
8A38  1A    L8A38: LDAX D      ; zkopírovat obsah
8A39  13        INX D      ; vstupního bufferu
8A3A  2B        DCX H      ; do klíče
8A3B  77        MOV M, A
8A3C  05        DCR B
8A3D  C2388A      JNZ L8A38
8A40  C3738A      JMP L8A73    ; a návrat do editoru

8A43  FF        DB  FFH     ; díra 4 byty
8A44  FFFF       DW  FFFFH
8A46  FF        DB  FFH

    Inicializace zápisníkových oblastí ve V-RAM

8A47  21AF8A  WRKINI: LXI H, L8AAF
8A4A  1130C0      LXI D, BUFEDI
8A4D  CD3789      CALL COPWRK   ; oblast od C030H
8A50  21C08A      LXI H, L8AC0
8A53  1170C0      LXI D, ADRCMD
8A56  CD3789      CALL COPWRK   ; oblast od C070H
8A59  21D18A      LXI H, L8AD1
8A5C  1130C1      LXI D, MINCTR
8A5F  C33789      JMP COPWRK   ; oblast od C130H

    Část inicializace při studeném startu

8A62  3E1C   CLDCLS: MVI A, 1CH   ; smazat obrazovku
8A64  CD0085      CALL PRTOUT
8A67  212089  L8A67: LXI H, TABBEL
8A6A  CDA688      CALL BELL    ; zapípat
8A6D  CD2D89  L8A6D: CALL COPMSG   ; hlášku do bufferu
8A70  CD4A89      CALL OUTMSG   ; a zobrazit
8A73  CDE888  L8A73: CALL CTRCLR   ; řídící znak CLR
8A76  2A30C0      LHLD BUFEDI   ; adresa editačního bufferu
8A79  3A36C1      LDA PROMPT   ; prompt znak do editačního bufferu
8A7C  77        MOV M, A
8A7D  C35588      JMP ZOBRED   ; a editační buffer zobrazit

    Hlavní smyčka vstupu dialogového řádku

8A80  CDF084  EDLOOP: CALL L84F0    ; vstup znaku
8A83  CD0088  L8A83: CALL EDIT    ; ošetření
8A86  C3808A      JMP EDLOOP   ; a znovu

    Výpis textu připravené hlášky
    vstup:  (C074H) - adresa textu

8A89  CDA388  PRTEXT: CALL PIIP    ; pípnout
8A8C  CD2D89  L8A8C: CALL COPMSG   ; hlášku do výstupního bufferu
8A8F  CD4A89      CALL OUTMSG
8A92  C35588      JMP ZOBRED   ; a zobrazit

    Startovací text monitoru PMD-85

8A95  2A2A2050 MSGPMD: DB  "** PMD-85 READY /1.0 **", CR
8A99  4D442D38
8A9D  35205245
8AA1  41445920
89A5  2F312E30
8AA9  202A2A0D

8AAD  FF        DB  FFH     ; díra 2 byty
8AAE  FF        DB  FFH

    Hodnoty pro inicializaci oblasti C030H-C03FH

8AAF  007F   L8AAF: DW  7F00H    ; adresa editačního bufferu
8AB1  C0FF       DW  FFC0H    ; adresa posledního TV řádku
8AB3  5000       DW  80     ; délka editačního bufferu
8AB5  0000       DW  0      ; pozice kurzoru v dialogovém řádku
8AB7  0000       DW  0      ; pozice dialogového řádku v bufferu
8AB9  0000       DW  0      ; atribut výstupu
8ABB  0085       DW  TABZN-100H ; adresa tabulky znaků
8ABD  00FB       DW  FB00H    ; adresa kurzoru ve V-RAM
8ABF  0D        DB  CR

    Hodnoty pro inicializaci oblastí C070H-C07FH

8AC0  FFFF   L8AC0: DW  FFFFH
8AC2  FFFF       DW  FFFFH
8AC4  958A       DW  MSGPMD   ; adresa inicializační hlášky
8AC6  FFFF       DW  FFFFH
8AC8  827F       DW  7F82H    ; vstupní buffer
8ACA  FFFF       DW  FFFFH
8ACC  FFFF       DW  FFFFH
8ACE  FFFF       DW  FFFFH
8AD0  0D        DB  CR

    Hodnoty pro inicializaci oblastí C130H-C13FH

8AD1  80    L8AD1: DB  80H     ; minimum a maximum rozsahu
8AD2  D0        DB  D0H     ; řídících znaků
8AD3  EB8A       DW  TABCTR-2  ; tabulka řídících znaků
8AD5  0000       DW  0
8AD7  3F        DB  "?"     ; prompt znak
8AD8  FF        DB  FFH     ; příznak PTL
8AD9  FFFF       DW  FFFFH
8ADB  517F       DW  7F51H    ; výstupní buffer
8ADD  0000       DW  0      ; délka dialogového řádku
8ADF  FFFF       DW  FFFFH
8AE1  0D        DB  CR

    Řídící znaky 91H-94H

8AE2  3A34C1  CTRATR: LDA CHAR    ; znak z klávesnice
8AE5  0F        RRC       ; posunout atribut na správné místo
8AE6  0F        RRC
8AE7  E6C0       ANI C0H     ; zamaskovat pouze atributy
8AE9  323AC0      STA CPOINT
8AEC  C9        RET

    Tabulka adres příkazů při vstupu řádku

8AED  80    TABCTR: DB  80H     ; INS
8AEE  C689       DW  CTRINS
8AF0  81        DB  81H     ; DEL
8AF1  A589       DW  CTRDEL
8AF3  82        DB  82H     ; SHIFT/CLR
8AF4  C388       DW  CTRCEL
8AF6  83        DB  83H     ; <--
8AF7  7D89       DW  CTRCUL
8AF9  84        DB  84H     ; <^- (Šipka doleva nahoru)
8AFA  D288       DW  CTRHOM
8AFC  85        DB  85H     ; -->
8AFD  6C89       DW  CTRCUR
8AFF  88        DB  88H     ; -->|
8B00  8C89       DW  CTRDIR
8B02  87        DB  87H     ; END
8B03  EE89       DW  CTREND
8B05  86        DB  86H     ; |<--
8B06  4A88       DW  CTRDIL
8B08  89        DB  89H     ; EOL
8B09  B085       DW  CTREOL
8B0B  8A        DB  8AH     ; C-D
8B0C  9E89       DW  CTRCD
8B0E  8B        DB  8BH     ; PTL
8B0F  9689       DW  CTRPTL
8B11  8C        DB  8CH     ; SHIFT/DEL
8B12  FFFF       DW  FFFFH
8B14  8D        DB  8DH     ; CLR
8B15  E888       DW  CTRCLR
8B17  91        DB  91H     ; SHIFT/END
8B18  E28A       DW  CTRATR
8B1A  92        DB  92H     ; SHIFT/-->|
8B1B  E28A       DW  CTRATR
8B1D  93        DB  93H     ; SHIFT/C-D
8B1E  E28A       DW  CTRATR
8B20  94        DB  94H     ; SHIFT/-->
8B21  E28A       DW  CTRATR
8B23  A0        DB  A0H     ; WRK
8B24  8D8B       DW  CTRWRK
8B26  A2        DB  A2H     ; RCL
8B27  878B       DW  CTRRCL
8B29  FF        DB  FFH     ; konec tabulky

8B2A  FFFF       DW  FFFFH    ; díra 22 bytů
8B2C  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8B30  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8B34  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8B38  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH
8B3C  FFFFFFFF     DW  FFFFH, FFFFH

    Řídící znaky D0H-FFH klíče

8B40  3A35C1  CTRKEY: LDA FWRK
8B43  B7        ORA A      ; je WRK aktivní?
8B44  C2768B      JNZ SAVKEY   ; ano, zpracovat uložení

    Vyvolání klíče

8B47  3A34C1      LDA CHAR
8B4A  4F        MOV C, A    ; do C uložit kód klíče
8B4B  210889  L8B4B: LXI H, MSGKEY
8B4E  2274C0      SHLD MESAGE   ; připravit hlášku "** NO KEY **"
8B51  2A30C0      LHLD BUFEDI   ; adresa začátku seznamu klíčů
8B54  2B    L8B54: DCX H
8B55  7E        MOV A, M    ; byte z tabulky
8B56  FE00       CPI 0      ; konec seznamu?
8B58  CA898A      JZ  PRTEXT   ; ano, klíč nenalezen
8B5B  B9        CMP C      ; ne, je nalezen zadaný klíč?
8B5C  C2548B      JNZ L8B54    ; ne, zkusit další byte
8B5F  2B    L8B5F: DCX H      ; klíč je v seznamu nalezen
8B60  7E        MOV A, M    ; znak řetězce v klíči?
8B61  B7        ORA A      ; klíč je prázdný?
8B62  CA5588      JZ  ZOBRED   ; ano, zpět do editace
8B65  FE80       CPI 80H     ; začátek dalšího klíče?
8B67  D25588      JNC ZOBRED   ; ano, zpět do editace
8B6A  3234C1      STA CHAR    ; znak z klíče zpracovat
8B6D  CD0088      CALL EDIT    ; jako znak z klávesnice
8B70  C35F8B      JMP L8B5F    ; a zkusit další znak z klíče

8B73  FF        DB  FFH     ; díra 3 byty
8B74  FFFF       DW  FFFFH

    Uložení klíče

8B76  CD938B  SAVKEY: CALL L8B93    ; zkopírovat
8B79  F5    WRKOFF: PUSH PSW     ; text do klíče
8B7A  AF        XRA A
8B7B  3235C1      STA FWRK    ; a WRK deaktivovat
8B7E  F1        POP PSW
8B7F  C9        RET

    Obsazovaný klíč není v seznamu

8B80  C5    L8B80: PUSH B
8B81  04        INR B
8B82  04        INR B
8B83  E5        PUSH H
8B84  C3D18B      JMP L8BD1

    Řídící znak A0H RCL přivolání příkazu

8B87  0EEE   CTRRCL: MVI C, EEH   ; ošetřit jako klíč
8B89  C34B8B      JMP L8B4B    ; s kódem EEH

8B8C  FF        DB  FFH     ; díra 1 byte

    Řídící znak A2H WRK zápis textu do klíče

8B8D  3EFF   CTRWRK: MVI A, FFH
8B8F  3235C1      STA FWRK    ; aktivovat WRK
8B92  C9        RET

    Uložení textu z editačního bufferu do klíče

8B93  CDEE88  L8B93: CALL LENEDI   ; délku textu v bufferu
8B96  45        MOV B, L    ; uložit do B
8B97  04        INR B
8B98  3A34C1      LDA CHAR    ; kód znaku (klíče)
8B9B  4F        MOV C, A    ; uložit do C
8B9C  2A30C0      LHLD BUFEDI   ; do HL začátek seznamu klíčů
8B9F  2B    L8B9F: DCX H
8BA0  7E        MOV A, M
8BA1  B7        ORA A      ; konec seznamu?
8BA2  CA808B      JZ  L8B80    ; ano, klíč není v seznamu
8BA5  B9        CMP C      ; ne, je klíč v seznamu?
8BA6  C29F8B      JNZ L8B9F    ; ne, zkusit další klíč

    Obsazovaný klíč je již v seznamu (obsazen)

8BA9  E5        PUSH H
8BAA  D1        POP D      ; do DE začátek klíče
8BAB  2B    L8BAB: DCX H
8BAC  7E        MOV A, M
8BAD  B7        ORA A      ; je klíč prázdný?
8BAE  CAC18B      JZ  L8BC1    ; ano, přeskočit výmaz klíče
8BB1  FE80       CPI 80B     ; konec klíče?
8BB3  DAAB8B      JC  L8BAB    ; ano, je prázdný

8BB6  7E    L8BB6: MOV A, M    ; vymazání obsazeného klíče
8BB7  12        STAX D
8BB8  B7        ORA A
8BB9  CAC18B      JZ  L8BC1
8BBC  2B        DCX H
8BBD  1B        DCX D
8BBE  C3B68B      JMP L8BB6

8BC1  D5    L8BC1: PUSH D      ; obsazovaný klíč je v seznamu
8BC2  E1        POP H      ; a je prázdný
8BC3  C5        PUSH B      ; kód klíče a délka textu
8BC4  04        INR B
8BC5  04        INR B      ; schovat konec seznamu
8BC6  E5        PUSH H
8BC7  3600   L8BC7: MVI M, 0    ; smazat zbytky starého seznamu
8BC9  2B        DCX H      ; po vymazání obsazovaného klíče
8BCA  7E        MOV A, M
8BCB  B7        ORA A
8BCC  C2C78B      JNZ L8BC7
8BCF  E1        POP H      ; obnovit konec seznamu
8BD0  E5        PUSH H      ; a nechat ho uložený
8BD1  05    L8BD1: DCR B
8BD2  2B        DCX H
8BD3  7E        MOV A, M
8BD4  CA278A      JZ  L8A27
8BD7  C3238A      JMP L8A23

    Opis příkazu na obrazovku při zapnutém PTL
    vstup:  C - délka textu

8BDA  2A30C0  LINECH: LHLD BUFEDI   ; adresa editačního bufferu
8BDD  7E    L8BDD: MOV A, M
8BDE  C5        PUSH B
8BDF  CD0085      CALL PRTOUT   ; vypsat znak bufferu
8BE2  C1        POP B
8BE3  7D        MOV A, L
8BE4  B9        CMP C      ; už celý řádek
8BE5  23        INX H
8BE6  C2DD8B      JNZ L8BDD    ; ne, další znak
8BE9  3E0D       MVI A, CR    ; ano, ještě odřádkovat
8BEB  C30085      JMP PRTOUT

    Vstup dialogového řádku - rutina ENTER

8BEE  E1    ENTER: POP H
8BEF  2276C0      SHLD SAVRET   ; schovat návratovou adresu
8BF2  210000      LXI H, 0
8BF5  39        DAD SP
8BF6  227AC0      SHLD SAVESP   ; schovat zásobník
8BF9  31FF7F      LXI SP, 7FFFH  ; nastavit vlastní
8BFC  C3838A      JMP L8A83    ; hlavní smyčka vstupu

8BFF  FF        DB  FFH     ; díra 1 byte

    Natažení bloku paměti z modulu ROM - TRANSF
    volání: CALL TRANSF
        DW - adresa v ROM-modulu
        DW - délka přeneseného úseku + FFH
        DW - adresa, kam uložit do RAM
    používá: BC, DE, PSW

8C00  3E90   TRANSF: MVI A, 90H
8C02  D3FB       OUT FBH     ; inicializace 8255 v ROM-modulu
8C04  E3        XTHL       ; do HL adresu
8C05  7E        MOV A, M
8C06  D3F9       OUT F9H     ; nastavit nižsí
8C08  23        INX H
8C09  7E        MOV A, M
8C0A  D3FA       OUT FAH     ; a vyšší byte adresy
8C0C  23        INX H
8C0D  4E        MOV C, M
8C0E  23        INX H
8C0F  46        MOV B, M    ; do BC délku zvětšenou o FFH
8C10  23        INX H
8C11  5E        MOV E, M
8C12  23        INX H      ; do DE adresu RAM
8C13  56        MOV D, M
8C14  23        INX H
8C15  DBF8   L8C15: IN  F8H     ; byte z ROM
8C17  12        STAX D      ; přesunout do RAM
8C18  13        INX D
8C19  0B        DCX B
8C1A  78        MOV A, B    ; ŠPATNÝ TEST (chyba autora)
8C1B  B7        ORA A      ; správně mělo být: ORA C, proto
8C1C  CA308C      JZ  L8C30    ; nutná délka + FFH
8C1F  DBF9       IN  F9H
8C21  3C        INR A      ; zvýšit dolní byte adresy ROM
8C22  D3F9       OUT F9H
8C24  CC2A8C      CZ  L8C2A    ; při přetečení i vyšší a další byte
8C27  C3158C      JMP L8C15
8C2A  DBFA   L8C2A: IN  FAH     ; zvýšit horní byte adresy ROM
8C2C  3C        INR A
8C2D  D3FA       OUT FAH
8C2F  C9        RET
8C30  3EFF   L8C30: MVI A, FFH   ; konec přesunu - vypnout
8C32  D3FA       OUT FAH     ; napájení +12V
8C34  E3        XTHL       ; obnovit návratovou adresu
8C35  C9        RET       ; a hotovo

    Přidání jednoho ze čtyř hardwareových zvuků
    vstup:  HL - adresa na číslo zvuku

8C36  DBF6   L8C36: IN  F6H     ; sejmout stav portu
8C38  B6        ORA M      ; přidat zvuk
8C39  D3F6       OUT F6H     ; odeslat
8C3B  23        INX H      ; připravit další
8C3C  C9        RET

8C3D  FF        DB  FFH     ; díra 3 byty
8C3E  FFFF       DW  FFFFH

    Vstup do monitoru (s výpisem OS READY a písknutím)

8C40  3E3F   MONIT: MVI A, "?"
8C42  3236C1      STA PROMPT   ; připravit prompt "?"
8C45  216A8C      LXI H, MSGOS  ; a text "OS READY"
8C48  2274C0      SHLD MESAGE
8C4B  CDA388      CALL PIIP    ; pípnout
8C4E  CD6D8A      CALL L8A6D
8C51  C31680      JMP MAIN    ; a teplý start monitoru

    Příkaz JOB

8C54  CD1581  CMDJOB: CALL TRADR    ; první argument
8C57  EB        XCHG
8C58  22F3C1      SHLD POSJOB
8C5B  C3BC8C      JMP CONJOB   ; pokračování jinde

8C5E  FFFF       DW  FFFFH    ; díra 2 byty

    Příkaz BASIC G

8C60  CD008C  CMDBAS: CALL TRANSF   ; natáhnout Basic z ROM-modulu
8C63  0000       DW  0000H    ; od 0000H
8C65  0025       DW  2500H    ; 2500H bytů (- FFH)
8C67  0000       DW  0000H    ; na 0000H
8C69  C7        RST 0      ; a spustit od 0000H (zbytečné?)

    Text hlášení při vstupu do monitoru na adresu 8C40H (MONIT)

8C6A  4F532052 MSGOS: DB  "OS READY", CR
8C6E  45414459
8C72  0D

8C73  FF        DB  FFH     ; díra 1 byte

    Test na stisknutí klávesy STOP
    výstup: STOP je stisknuto:  A=03H, Z=1 (nastaven)
        STOP není stisknuto: A=40H, Z=0
    používá: PSW

8C74  DBFE   STOP:  IN  F5H
8C76  E640       ANI 40H     ; otestovat 6. bit
8C78  B7        ORA A
8C79  C0        RNZ
8C7A  3E03       MVI A, 03H
8C7C  C9        RET

    Vykreslení bodu na obrazovce
    vstup:  XOLD (C170H) - souřádnice X
        YOLD (C172H) - souřadnice Y
        (C1FAH) - mód kreslení bodu
        (C03AH) - barevný atribut

8C7D  E5    POINT: PUSH H
8C7E  D5        PUSH D
8C7F  C5        PUSH B
8C80  2A70C1      LHLD XOLD
8C83  0608       MVI B, 08H
8C85  29    L8C85: DAD H
8C86  7C        MOV A, H
8C87  D606       SUI 06H
8C89  DA8E8C      JC  L8C8E
8C8C  67        MOV H, A
8C8D  2C        INR L
8C8E  05    L8C8E: DCR B
8C8F  C2858C      JNZ L8C85
8C92  4C        MOV C, H    ; C=X MOD 6
8C93  5D        MOV E, L    ; E=X DIV 6
8C94  21B68C      LXI H, TABMOC
8C97  09        DAD B      ; váha bitu
8C98  46        MOV B, M
8C99  16C0       MVI D, C0H   ; k X DIV 6 přidat adresu obrazovky
8C9B  1C        INR E
8C9C  1C        INR E
8C9D  2A72C1      LHLD YOLD    ; Y
9CA0  2600       MVI H, 00H
8CA2  29        DAD H
8CA3  29        DAD H
8CA4  29        DAD H
8CA5  29        DAD H
8CA6  29        DAD H
8CA7  29        DAD H      ; HL=Y*64
8CA8  19        DAD D      ; HL=Y*64+X DIV 6+C000H
8CA9  3A3AC0      LDA CPOINT   ; atribut výstupu
8CAC  4F        MOV C, A    ; přidat k hodnotě na obrazovce
8CAD  7E        MOV A, M
8CAE  E63F       ANI 3FH
8CB0  B1        ORA C      ; a provést operaci s bodem
8CB1  C3FAC1      JMP CODSET

8CB4  FFFF       DW  FFFFH    ; díra 2 byty

8CB6  01020408 TABMOC: DB  1, 2, 4, 8 ; tabulka mocnin dvojky
8CBA  1020

    Pokračování příkazu JOB

8CBC  CD1581  CONJOB: CALL TRADR    ; druhý argument
8CBF  EB        XCHG
8CC0  22F5C1  L8CC0: SHLD LENJOB   ; uložit do LENJOB
8CC3  CD1581      CALL TRADR    ; třetí argument
8CC6  EB        XCHG
8CC7  E5        PUSH H      ; uložit jako startovací adresu
8CC8  22F7C1      SHLD ADRJOB   ; a do ADRJOB
8CCB  CDF0C1      CALL CODJOB   ; pak provést připravený TRANSF
8CCE  E1        POP H      ; (viz L82B5)
8CCF  E9        PCHL       ; a skok na startovací adresu

    Interpolátor (propojení dvou bodů na obrazovce)
    vstup:  XOLD (C170H), YOLD (C172H) - výchozího bod
        XNEW (C173H), YNEW (C174H) - koncový bod
    používá: vše

8CD0  2A73C1  INPOL: LHLD XNEW    ; L=XNEW, H=YNEW
8CD3  3A70C1      LDA XOLD    ; A=XOLD
8CD6  BD        CMP L
8CD7  CA478D      JZ  L8D47    ; XNEW=XOLD - svislá úsečka
8CDA  DA538D  L8CDA: JC  L8D53    ; XOLD<XNEW

    XOLD>XNEW

8CDD  95        SUB L
8CDE  5F        MOV E, A    ; E=XOLD-XNEW
8CDF  0EFF       MVI C, FFH   ; C - směr interpolace
8CE1  3A72C1  L8CE1: LDA YOLD
8CE4  BC        CMP H      ; A=YOLD
8CE5  CA4D8D      JZ  L8D4D    ; YOLD=YNEW - vodorovná úsečka
8CE8  DA5C8D      JC  L8D5C    ; YOLD<YNEW

    YOLD>YNEW

8CEB  94        SUB H
8CEC  57        MOV D, A    ; D=YOLD-YNEW
8CED  06FF       MVI B, FFH   ; B - směr interpolace
8CEF  7B    L8CEF: MOV A, E
8CF0  3275C1      STA DELTAX   ; uložit DELTAX
8CF3  7A        MOV A, D
8CF4  3276C1      STA DELTAY   ; uložit DELTAY
8CF7  BB        CMP E
8CF8  DA658D      JC  L8D65    ; DELTAX<DELTAY

    DELTAX>DELTAY

8CFB  63        MOV H, E
8CFC  5A        MOV E, D
8CFD  54        MOV D, H
8CFE  A7        ANA A      ; D=DELTAX
8CFF  1F        RAR       ; H=Y/2
8D00  67        MOV H, A    ; E=DELTAY

    Interpolace

8D01  2E00   L8D01: MVI L, 0    ; nulovat čítač
8D03  7D    L8D03: MOV A, L
8D04  BB        CMP E      ; konec interpolace?
8D05  C8        RZ        ; ano, hotovo
8D06  2C        INR L      ; ne, zvětšit čítač
8D07  7C        MOV A, H    ; zvětšit
8D08  82        ADD D      ; rozdíl
8D09  67        MOV H, A    ; ploch
8D0A  DA368D      JC  L8D36
8D0D  BB        CMP E
8D0E  CA3B8D      JZ  L8D3B
8D11  D23B8D      JNC L8D3B
8D14  3A75C1      LDA DELTAX
8D17  BB        CMP E      ; je posun v X?
8D18  C2228D      JNZ L8D22    ; ne, dál
8D1B  3A70C1      LDA XOLD    ; ano, posunout XOLD
8D1E  81        ADD C      ; o krok
8D1F  3270C1      STA XOLD
8D22  3A76C1  L8D22: LDA DELTAY   ; je posun v Y?
8D25  BB        CMP E
8D26  C2308D      JNZ L8D30    ; ne, dál
8D29  3A72C1  L8D29: LDA YOLD    ; ano, posunout
8D2C  80        ADD B      ; YOLD o krok
8D2D  3272C1      STA YOLD    ; bod na obrazovku
8D30  CD7D8C  L8D30: CALL POINT
8D33  C3038D      JMP L8D03    ; opakovat interpolaci

8D36  7B    L8D36: MOV A, E
8D37  2F        CMA
8D38  84        ADD H
8D39  67        MOV H, A
8D3A  3A        DB  3AH     ; (LDA 6793H) ingorovat další
8D3B  93    L8D3B: SUB E      ; dvě instrukce
8D3C  67        MOV H, A
8D3D  3A70C1      LDA XOLD
8D40  81        ADD C
8D41  3270C1      STA XOLD
8D44  C3298D      JMP L8D29

    XOLD=XNEW

8D47  AF    L8D47: XRA A
8D48  5F        MOV E, A
8D49  4F        MOV C, A
8D4A  C3E18C      JMP L8CE1

    YOLD=YNEW

8D4D  AF    L8D4D: XRA A
8D4E  57        MOV D, A
8D4F  47        MOV B, A
8D50  C3EF8C      JMP L8CEF

    XOLD<XNEW

8D53  5F    L8D53: MOV E, A
8D54  7D        MOV A, L
8D55  93        SUB E
8D56  5F        MOV E, A
8D57  0E01       MVI C, 1
8D59  C3E18C      JMP L8CE1

    YOLD<YNEW

8D5C  57    L8D5C: MOV D, A
8D5D  7C        MOV A, H
8D5E  92        SUB D
8D5F  57        MOV D, A
8D60  0601       MVI B, 1
8D62  C3EF8C      JMP L8CEF

    DELTAX<DELTAY

8D65  A7    L8D65: ANA A
8D66  7B        MOV A, E
8D67  1F        RAR
8D68  67        MOV H, A
8D69  C3018D      JMP L8D01

    Výstup bloku z paměti na magnetofon
    vstup:  HL - začátek bufferu
        DE - délka - 1

8D6C  0600   MGOBLK: MVI B, 0    ; nulovat kontrolní součet
8D6E  CDB18D  L8D6E: CALL WAIMGO   ; čekej na volný vysílač USARTu
8D71  7E        MOV A, M
8D72  D31E       OUT 1EH     ; odeslat byte dat
8D74  80        ADD B      ; upravit kontrolní součet
8D75  47        MOV B, A
8D76  23        INX H
8D77  1B        DCX D
8D78  7A        MOV A, D
8D79  FEFF       CPI FFH     ; hotovo?
8D7B  C26E8D      JNZ L8D6E    ; ne, další byte
8D7E  CDB18D  L8D7E: CALL WAIMGO
8D81  78        MOV A, B    ; ano, ještě kontrolní součet
8D82  D31E       OUT 1EH
8D84  C9        RET

    Pokračování zápisu synchronizace, hlavičky a dat

8D85  2E10   MGORE1: MVI L, 16    ; počet "00"
8D87  CDB18D  L8D87: CALL WAIMGO
8D8A  AF        XRA A
8D8B  D31E       OUT 1EH     ; zápis
8D8D  2D        DCR L
8D8E  C2878D      JNZ L8D87

8D91  2E10       MVI L, 16    ; počet "55"
8D93  CDB18D  L8D93: CALL WAIMGO
8D96  3E55       MVI A, 55H
8D98  D31E       OUT 1EH     ; zápis
8D9A  2D        DCR L
8D9B  C2938D      JNZ L8D93

8D9E  21B2C1      LXI H, NUMFIL  ; buffer pro hlavičku
8DA1  110D00      LXI D, 13    ; délka hlavičky - 1
8DA4  CD6C8D      CALL MGOBLK   ; zápis bloku hlavičky
8DA7  2AB6C1      LHLD LENFIL   ; délku bloku dat
8DAA  EB        XCHG       ; připravit do DE
8DAB  2AB4C1      LHLD ADRFIL   ; adresu do HL
8DAE  C3708F      JMP L8F70    ; pauza a zápis bloku dat

    Čekání na volný vysílač USARTu

8DB1  DB1F   WAIMGO: IN  1FH
8DB3  E601       ANI 01H     ; vysílač volný?
8DB5  CAB18D      JZ  WAIMGO   ; ne, čekej
8DB8  C9        RET

    Inicializace USARTu pro výstup na magnetofon

8DB9  3EED   INIMGF: MVI A, EDH
8DBB  D31F       OUT 1FH
8DBD  3E25       MVI A, 25H
8DBF  D31F       OUT 1FH
8DC1  C9        RET

    Vstup bloku dat z magnetofonu a kontrola součtu
    vstup:  HL - ukládací adresa pro čtená data
        DE - délka - 1 (požadovaný počet bytů)
    výstup: příznak Z=0/1 - chyba kontrolního součtu / OK
        entry MGIBL1 - C=00/XX - jen kontrola / i čtení do paměti

8DC2  0EFF   MGIBL1: MVI C, FFH   ; příznak nastavit na čtení
8DC4  0600   MGIBLK: MVI B, 0    ; nulovat kontrolní součet
8DC6  CD0E8E  L8DC6: CALL WAIMGI   ; počkat na byte z magnetofonu
8DC9  DB1E       IN  1EH     ; a přečíst
8DCB  0D        DCR C
8DCC  0C        INR C      ; ukládat?
8DCD  CAD18D      JZ  L8DD1    ; ne, jen kontrola
8DD0  77        MOV M, A    ; ano, uložit do paměti
8DD1  80    L8DD1: ADD B      ; modifikovat kontrolní součet
8DD2  47        MOV B, A
8DD3  23        INX H      ; adresa
8DD4  1B        DCX D      ; čítač
8DD5  7A        MOV A, D
8DD6  FEFF       CPI FFH     ; hotovo?
8DD8  C2C68D      JNZ L8DC6    ; ne, další byte
8DDB  CD0E8E      CALL WAIMGI   ; ano, ještě načíst
8DDE  DB1E       IN  1EH     ; kontrolní součet
8DE0  BB        CMP B      ; souhlasí?
8DE1  C9    L8DE1: RET

    Vyhledání synchronizace a načtení hlavičky

8DE2  2E10   MGIREC: MVI L, 16    ; požadovaný počet 00H bytů
8DE4  CD0E8E  L8DE4: CALL WAIMGI
8DE7  DB1E       IN  1EH     ; načíst byte
8DE9  B7        ORA A      ; 00H?
8DEA  C2578F      JNZ L8F57    ; ne, testnout STOP
8DED  2D        DCR L      ; už je 16 krát 00H?
8DEE  C2E48D      JNZ L8DE4    ; ne, pokračuj

8DF1  2E10       MVI L, 16    ; požadovaný počet 55H bytů
8DF3  CD0E8E  L8DF3: CALL WAIMGI
8DF6  DB1E       IN  1EH     ; načíst byte
8DF8  FE55       CPI 55H     ; 55H?
8DFA  C2E28D      JNZ MGIREC   ; ne, čekej na synchronizaci
8DFD  2D        DCR L      ; ano, už je 16 krát 55H
8DFE  C2F38D      JNZ L8DF3    ; ne, další byte

8E01  21B2C1      LXI H, NUMFIL  ; synchronizováno, do HL adresu
8E04  110D00      LXI D, 13    ; do DE délku hlavičky - 1
8E07  CDC28D      CALL MGIBL1   ; a načíst blok hlavičky
8E0A  C8        RZ        ; hlavička OK
8E0B  C3E28D      JMP MGIREC   ; chyba, čekej dál

    Čekání na přijatý znak z USARTu

8E0E  DB1F   WAIMGI: IN  1FH
8E10  E602       ANI 02H     ; přijatý nějaký znak?
8E12  CA0E8E      JZ  WAIMGI   ; ne, čekej
8E15  C9        RET

    Výkonná část příkazu MGLD a MGEND

8E16  CDA388  L8E16: CALL PIIP    ; písknout
8E19  CDE28D  MGLD:  CALL MGIREC   ; vyhledat nejbliží hlavičku
8E1C  11B2C1      LXI D, NUMFIL
8E1F  1A        LDAX D      ; vypsat jméno a typ - číslo souboru
8E20  CD738E      CALL BINBCD   ; v BCD do výstupního souboru
8E23  2A30C0      LHLD BUFEDI
8E26  00        NOP
8E27  4F        MOV C, A
8E28  1F        RAR
8E29  1F        RAR
8E2A  1F        RAR
8E2B  1F        RAR
8E2C  E60F       ANI 0FH
8E2E  F630       ORI "0"
8E30  77        MOV M, A
8E31  23        INX H
8E32  79        MOV A, C
8E33  E60F       ANI 0FH
8E35  F630       ORI 30H
8E37  77        MOV M, A
8E38  23        INX H
8E39  362F       MVI M, "/"   ; oddělit číslo a typ souboru
8E3B  13        INX D
8E3C  23        INX H
8E3D  1A        LDAX D
8E3E  77        MOV M, A    ; typ souboru do výstupního bufferu
8E3F  23        INX H
8E40  3620       MVI M, " "
8E42  11B8C1      LXI D, NAMFIL
8E45  0608       MVI B, 8
8E47  23    L8E47: INX H
8E48  1A        LDAX D
8E49  77        MOV M, A    ; jméno souboru
8E4A  13        INX D
8E4B  05        DCR B
8E4C  C2478E      JNZ L8E47
8E4F  CD5588      CALL ZOBRED   ; zobrazení výstupního bufferu

8E52  2AB0C1      LHLD FINDNR   ; L = hledané číslo, typ souboru
8E55  3AB2C1      LDA NUMFIL
8E58  BD        CMP L      ; shodná čísla souboru?
8E59  C2168E      JNZ L8E16
8E5C  3AB3C1      LDA TYPFIL
8E5F  25        DCR H
8E60  24        INR H      ; požadovaný typ souboru je 0?
8E61  4C        MOV C, H    ; pokud ano (MGEND), jen test
8E62  CA698E      JZ  L8E69    ; ano, jen test, ignorovat typ
8E65  BC        CMP H      ; shodné typy souboru?
8E66  C2168E      JNZ L8E16    ; ne, čekej na další hlavičku
8E69  2AB6C1  L8E69: LHLD LENFIL   ; ano, požadovaný typ souboru nalezen
8E6C  EB        XCHG       ; délku - 1 do DE
8E6D  2AB4C1      LHLD ADRFIL   ; ukládací adresu do HL
8E70  C38F8F      JMP L8F8F    ; a načíst blok dat

    Převod A registru z binárního tvaru na BCD číslo
    vstup:  A - binární číslo
    výstup: A - BCD číslo
    používá: B, H, PSW

8E73  67    BINBCD: MOV H, A
8E74  0608       MVI B, 8
8E76  AF        XRA A
8E77  29    L8E77: DAD H
8E78  8F        ADC A
8E79  27        DAA
8E7A  05        DCR B
8E7B  C2778E      JNZ L8E77
8E7E  C9        RET

    Převod z BCD vstupu na binární s kontrolou rozsahu 00-63

8E7F  21228F  L8E7F: LXI H, MSGFIL
8E82  2274C0      SHLD MESAGE   ; připravit "** FILE ERROR **"
8E85  2A72C0      LHLD INPUT    ; ukazatel do výstupního bufferu
8E88  CDF780      CALL PAIRIN   ; načíst dva znaky
8E8B  23        INX H
8E8C  23        INX H
8E8D  2272C0      SHLD INPUT    ; a schovat ukazatel do bufferu
8E90  D8        RC        ; chyba při převodu (ani hexa)
8E91  FE64   L8E91: CPI 64H     ; číslo > 100?
8E93  3F        CMC
8E94  D8        RC        ; ano, chyba

    vstup:  A v BCD
    výstup: A binární
    používá: BC, PSW

8E95  4F    BCDBIN: MOV C, A    ; schovat
8E96  1F        RAR
8E97  1F        RAR
8E98  1F        RAR
8E99  1F        RAR
8E9A  E60F       ANI 0FH     ; horní cifru
8E9C  87        ADD A
8E9D  47        MOV B, A
8E9E  87        ADD A
8E9F  87        ADD A
8EA0  80        ADD B      ; vynásobit desíti
8EA1  47        MOV B, A
8EA2  79        MOV A, C
8EA3  E60F       ANI 0FH
8EA5  80        ADD B      ; a připočítat dolní cifru
8EA6  C37E8F      JMP L8F7E    ; a ještě inicializovat oblast C0F0H

    Příkaz MGLD

    vstup:  číslo souboru (2 x ASCII - ukazatel C072H)
        prompt znak (na adrese C136H)

8EA9  3A36C1  CMDMGI: LDA PROMPT   ; připravit typ souboru
8EAC  32B1C1  L8EAC: STA FINDTP   ; do pracovní oblasti
8EAF  CD7F8E      CALL L8E7F    ; převést číslo souboru
8EB2  DA898A      JC  PRTEXT   ; je-li chyba hlásit
8EB5  32B0C1      STA FINDNR   ; jinak číslo souboru
8EB8  21228F      LXI H, MSGFIL  ; uložit
8EBB  2274C0      SHLD MESAGE   ; připravit "** FILE ERROR **"
8EBE  CD198E      CALL MGLD
8EC1  C2898A      JNZ PRTEXT   ; načíst synchronizaci, hlavičku,
8EC4  CDA388      CALL PIIP    ; data, při chybě hlásit jinak
8EC7  C3738A      JMP L8A73    ; signalizovat konec a zpět
                     ; do monitoru

    Výkonný blok příkazu MGSV
    vstup:  číslo souboru, počáteční adresa, koncová adresa, jméno - uka-
        zatel do bufferu (C072H), prompt znak na adrese (C136H)

8ECA  CD7F8E  MGSV:  CALL L8E7F    ; převést číslo souboru
8ECD  DA438F      JC  L8F43    ; a při chybě hlásit
8ED0  32B2C1      STA NUMFIL   ; jinak číslo uložit
8ED3  3A36C1      LDA PROMPT
8ED6  32B3C1      STA TYPFIL   ; připravit typ souboru
8ED9  CD1581      CALL TRADR    ; načíst, odkud ukládat
8EDC  DA438F      JC  L8F43    ; chybu převodu hlásit
8EDF  EB        XCHG
8EE0  22B4C1      SHLD ADRFIL   ; počáteční adresu uložit
8EE3  E5        PUSH H      ; do pracovní oblasti i do zásobníku
8EE4  2A72C0      LHLD INPUT
8EE7  23        INX H
8EE8  CD1E81      CALL L811E    ; do DE koncovou adresu
8EEB  E1        POP H      ; do HL počáteční adresu
8EEC  DA438F      JC  L8F43    ; při chybě převodu ohlásit
8EEF  0E0D       MVI C, CR    ; ukončovací znak jména
8EF1  7C        MOV A, H
8EF2  2F        CMA
8EF3  67        MOV H, A
8EF4  7D        MOV A, L
8EF5  2F        CMA
8EF6  6F        MOV L, A
8EF7  19        DAD D
8EF8  23        INX H      ; HL - délka souboru
8EF9  D2438F      JNC L8F43    ; chyba - konec < začátek
8EFC  22B6C1      SHLD LENFIL   ; uložit délku
8EFF  2A72C0      LHLD INPUT
8F02  23        INX H      ; posunout ukazatel do bufferu
8F03  11B8C1      LXI D, NAMFIL  ; adresa jména v pracovní oblasti
8F06  0608       MVI B, 8    ; maximální možná délka jména
8F08  7E    L8F08: MOV A, M    ; přesunout
8F09  B9        CMP C      ; konec jména (CR)?
8F0A  CA178F      JZ  L8F17    ; ano
8F0D  12        STAX D
8F0E  23        INX H
8F0F  13        INX D
8F10  05        DCR B      ; už 8 znaků?
8F11  C2088F      JNZ L8F08    ; ne, pokračuj
8F14  C31F8F      JMP L8F1F    ; ano, přenos jména ukončen
8F17  3E20   L8F17: MVI A, " "   ; jméno kratší než 8 znaků
8F19  12        STAX D      ; domezerovat
8F1A  13        INX D
8F1B  05        DCR B
8F1C  C2178F      JNZ L8F17
8F1F  C3608F  L8F1F: JMP MGOREC   ; a zápis na magnetofon

    Texty hlášení pro operace s magnetofonoem

8F22  2A2A2046 MSGFIL: DB  "** FILE ERROR **", CR
8F26  494C4520
8F2A  4552524F
8F2E  52202A2A
8F32  0D
8F33  2A2A204D MSGSTP: DB  "** MG STOP! **", CR
8F37  47205354
8F3B  4F502021
8F3F  202A2A0D

8F43  F1    L8F43: POP PSW
8F44  C3898A      JMP PRTEXT

    Příkaz MGSV

8F47  CDCA8E  CMDMGO: CALL MGSV    ; uložit soubor na MGF
8F4A  21338F      LXI H, MSGSTP
8F4D  2274C0      SHLD MESAGE   ; připravit "** MG STOP! **"
8F50  C3678A      JMP L8A67    ; vypsat a PIIP

    Příkaz MGEND

8F53  AF    CMDMGE: XRA A      ; nulovat typ souboru - bude jen
8F54  C3AC8E      JMP L8EAC    ; kontrola souboru z MGF

    Možnost přerušení příkazu MGLD při hledání hlavičky

8F57  CD748C  L8F57: CALL STOP    ; stisknuto STOP?
8F5A  C2E28D  L8F5A: JNZ MGIREC   ; ne, pokračuj v hledání
8F5D  B7        ORA A      ; ano, nastavit Z=0
8F5E  C1        POP B      ; zvýšit úroveň zásobníku
8F5F  C9        RET       ; a návrat o úroveň výše

    Zápis synchronizace a hlavičky a dat z (C1B2H)
    vstup:  (C1B2H) - číslo souboru
        (C1B3H) - typ souboru
        (C1B4H, C1B5H) - ukládací adresa souboru
        (C1B6H, C1B7H) - délka souboru - 1
        (C1B8H-C1BFH) - jméno souboru (8 znaků ASCII)
    používá: vše

8F60  2E10   MGOREC: MVI L, 16    ; 16 znaků
8F62  CDB18D  L8F62: CALL WAIMGO   ; čekej na volný vysílač USARTu
8F65  3EFF       MVI A, FFH
8F67  D31E       OUT 1EH     ; odeslat znak FFH
8F69  2D        DCR L      ; už 16 znaků?
8F6A  C2628F      JNZ L8F62    ; ještě ne, opakuj
8F6D  C3858D      JMP MGORE1   ; ano, pokračuj dál

    Prodleva po zápisu hlavičky a zápis bloku dat
    vstup:  HL - adresa bloku dat
        DE - délka - 1

8F70  D5    L8F70: PUSH D      ; schovej délku bloku dat
8F71  110000      LXI D, 0    ; maximální prodleva (asi 600ms)
8F74  CDB588      CALL DELAY
8F77  D1        POP D
8F78  CDF0C0      CALL LC0F0    ; tam je jen skok na RET
8F7B  C36C8D      JMP MGOBLK   ; a zapsat blok dat na mgf

    Inicializace zápisníkové oblasti C0F0H

8F7E  37    L8F7E: STC
8F7F  3F        CMC
8F80  E5        PUSH H
8F81  2100C3      LXI H, C300H  ; C0F0H NOP
8F84  22F0C0      SHLD LC0F0    ; C0F1H JMP 8DE1H
8F87  21E18D      LXI H, L8DE1  ; adresa instrukce RET
8F8A  22F2C0      SHLD LC0F1+1
8F8D  E1        POP H
8F8E  C9        RET

8F8F  CDF0C0  L8F8F: CALL LC0F0    ; skočit jen na RET
8F92  C3C48D      JMP MGIBLK   ; a načíst blok dat

    Podpora MGF operací v Basicu

8F95  CDB98F  BSDSAV: CALL L8FB9
8F98  4E    L8F98: MOV C, M
8F99  CDCF8F      CALL BS1BYT   ; zapíše byte
8F9C  23        INX H
8F9D  7E        MOV A, M
8F9E  23        INX H
8F9F  E5        PUSH H
8FA0  66        MOV H, M
8FA1  6F        MOV L, A
8FA2  0C        INR C
8FA3  0D    L8FA3: DCR C
8FA4  CAAD8F      JZ  L8FAD
8FA7  CDCF8F      CALL BS1BYT   ; zapíše byte
8FAA  C3A38F      JMP L8FA3
8FAD  E1    L8FAD: POP H
8FAE  23        INX H
8FAF  CD7D00      CALL CMPHD    ; HL a DE se rovnají?
8FB2  C2988F      JNZ L8F98    ; ne, pokračovat
8FB5  E1        POP H
8FB6  C37E8D      JMP L8D7E    ; ještě zapíše kontrolní součet

8FB9  2AF4C0  L8FB9: LHLD C0F4H    ; proměnnou C0F4H
8FBC  23        INX H      ; inkrementovat a uložit jako
8FBD  22B4C1      SHLD ADRFIL   ; jako počáteční adresu bloku dat
8FC0  EB        XCHG       ; a do de DE
8FC1  2AF6C0      LHLD LC0F6    ; do HL C0F6H
8FC4  E5        PUSH H      ; schovat
8FC5  19        DAD D      ; přičíst k tomu počáteční adresu
8FC6  EB        XCHG       ; schovat do DE (konec uklád. bloku)
8FC7  E1        POP H      ; obnovit co bylo v C0F6H
8FC8  4E        MOV C, M    ; vybrat byte z adresy (C0F6H)
8FC9  0600       MVI B, 00H
8FCB  23        INX H      ; inkrementovat co bylo v C0F6H
8FCC  09        DAD B      ; a přičíst dvojnásobek (C0F6H)
8FCD  09        DAD B
8FCE  C9        RET

    Výstup bytu z paměti na magnetofon s úpravou kontrolního součtu
    vstup:  HL - adresa na odesílaný byte
        B - dosavadní kontrolní součet
    výstup: HL - zvýšeno o 1 (na další byte)
        B - upravený kontrolní součet
    používá: B, HL, PSW

8FCF  CDB18D  BS1BYT: CALL WAIMGO   ; čekej na volný vysílač USARTu
8FD2  7E        MOV A, M
8FD3  D31E       OUT 1EH     ; odeslat byte z paměti
8FD5  80        ADD B      ; zkorigovat kontrolní součet
8FD6  47        MOV B, A    ; v registru B
8FD7  23        INX H      ; zvýšit adresu pro příště
8FD8  C9        RET

    Vstup bytů do paměti z magnetofonu s úpravou kontrolního součtu
    vstup:  HL - adresa, kam byte uložit
        B - dosavadní kontrolní součet
        C - požadovaný počet bytů
    výstup: HL - zvýšeno na následující volnou adresu
        B - upravený kontrolní součet
        C - vynulováno

8FD9  CD0E8E  BSCBLK: CALL WAIMGI   ; čekej na znak z přijímače USARTu
8FDC  DB1E       IN  1EH     ; a načti ho
8FDE  77        MOV M, A    ; a ulož ho
8FDF  80        ADD B
8FE0  47        MOV B, A    ; korekce kontrolního součtu
8FE1  23        INX H      ; příprava adresy pro příště
8FE2  0D        DCR C
8FE3  C2D98F      JNZ BSCBLK
8FE6  C9        RET

    Nulovat zvuk a poslat nový (viz BELL)

8FE7  DBF6   L8FE7: IN  F6H     ; sejmout stav portu
8FE9  E6FC       ANI FCH     ; nulovat dolní dva bity
8FEB  D3F6       OUT F6H     ; a vrátit na port (zvuk)
8FED  C3A688      JMP BELL    ; pokračuj v tvorbě signálu

    Inicializace grafiky
    používá: HL, PSW

8FF0  3EA8   L8FF0: MVI A, A8H
8FF2  32FAC1      STA CODSET   ; nastavit inverzi bodu
8FF5  AF        XRA A
8FF6  323AC0      STA CPOINT   ; nulovat barevné atributy
8FF9  210085      LXI H, TABZN-100H
8FFC  223CC0      SHLD TASCII   ; nastavit standardní tabulku znaků
8FFF  C9        RET       ; a návrat

    Součást BASICu G, porovná obsah registrů DE a HL
    vstup:  DE - první porovnávané číslo
        HL - druhé porovnávané číslo
    výstup: Z=0 - registry se nerovnají
        Z=1 - registry se rovnají
    používá: PSW

007D  7C    CMPHD: MOV A, H
007E  92        SUB D
007F  C0        RNZ
0080  7D        MOV A, L
0081  93        SUB E
0082  C9        RET